Observatoriet för IT-infrastruktur

Infrastruktur / IT-infrastruktur i Sverige / Statens roll
2004-04-07

IT-infrastruktur i Sverige

Statens roll

Staten har historiskt garanterat utbyggnaden av en för alla tillgänglig infrastruktur - telefon, post, vägar, elektricitet, radio, TV - och den garantin har otvivelaktigt utgjort grunden för utvecklingen av den svenska tillväxten och demokratin. Välfärden blev möjlig genom statens insatser för utbyggnaden av järnvägens stambanor, vägar och kraftledningar. Malm, skog och stål utgjorde grunden för svensk exportindustri.

I analogi med detta skulle man också kunna hävda att staten har ansvar för en god utveckling av infrastrukturen för IT. Observatoriet anser att kommunikationsnät för bredband borde vara en kollektiv nyttighet. Den nya tekniken är en möjliggörare. Den för med sig nya möjligheter att kommunicera, att ta emot, samla och att bearbeta information. Platsen är inte längre avgörande för var vi genomför våra aktiviteter. Möjligheterna att kunna arbeta, förströ oss och kommunicera med andra oberoende av tid och rum öppnar nya möjligheter för oss alla.

Om ambitionen är att alla ska få lika tillgång över hela landet, med betoning på alla och på hela, så måste en politisk styrning krävas på såväl riks- som lokal nivå, eftersom det är här som de bästa förutsättningarna bör finnas att se infrastrukturen ur ett helhetsperspektiv. För detta behövs en diskussion om de grundläggande frågorna: av vem, för vilka och till vilket pris?

Det är också av ett nationellt infrastrukturellt intresse att kompensera för Sveriges avlägsna geografiska position i förhållande till övriga Europa, t.ex. genom att ordna så att den nationella infrastrukturen är tillgänglig via Europas huvudstråk. Då skapar vi troligen en sådan mångfald av tjänster och leverantörer att priserna på internationella förbindelser med Sverige generellt går ner.

Samhället bör satsa på byggandet av ett nationellt IT-vägnät, ett finmaskigt fiberoptiskt nät, som har stor kapacitet, lång livslängd och som utgör en möjliggörare för avancerade tjänster som erbjuds på marknaden i stor konkurrens mellan olika leverantörer. Till nätet ska användarna vara fast anslutna, dygnet runt, året om. Ett sådant nät utgör också påfart för andra accesstekniker (fastighetsnät med fiber- eller kopparledningar, radiokommunikation etc.).

Ur statens perspektiv - såsom varande den som ska koordinera landets IT-infrastruktur - är en av de allra viktigaste komponenterna att stimulera till kanalisation för och utbyggnad av fiberkabelnät, såväl stamnät som accessnät. Staten ska också klart och tydligt ange vilka "trafikregler" som gäller för IT-infrastrukturen, dvs. vilken kommunikationsarkitektur som ska användas för elektronisk kommunikation.


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietITKs syn på IT-infrastruktur
Statens roll
Kommunikationsarkitektur
IT-infrastruktur - till vem
Komponenter i en IT-infrastruktur
Konkurrensen
Kommunikationsbehov
Utbyggnad
Operatörsgemensamma funktioner
Skalbarhet och kompetensfrågor< < Tillbaka