Observatoriet för IT-infrastruktur

Infrastruktur / IT-infrastruktur i Sverige / Operatörsgemensamma funktioner
2004-04-07

IT-infrastruktur i Sverige

Operatörsgemensamma funktioner på Internet (IP-nivån)

Det finns idag inte något trovärdigt alternativ till Internet-teknik för att bygga upp en bas för elektronisk kommunikation mellan system i Sverige. En stor andel av de svenska användarna är beroende av Internet som en säker kommunikations- och informationsförsörjare. Det är därför viktigt att den svenska delen av Internet fungerar på ett för samhället tillfredsställande sätt. Centrala delar i nätet måste vara utförda på ett sådant sätt att erforderlig stabilitet och uthållighet erhålls. Vidare måste det vara utfört på ett sätt så att det helt överensstämmer med de specifikationer och intentioner som protokollkonstruktörerna har och vara dokumenterat på ett sätt så att alternativ personal ska kunna hantera drift och underhåll av systemen.

Med hänsyn till den växande användningen av Internet inom en mängd olika branscher och funktioner vilka många kommer att vara viktiga för samhällets informationsförsörjning, måste man lägga lika stor vikt vid den logiska funktionen hos Internetinfrastrukturen som gäller för det allmänna telefonnätet. Utbyggnaden bör ske på ett sådant sätt att nätets sårbarhet kan minimeras. Internets säkerhet, prestanda och robusthet bör ytterligare förbättras och etiska regelverk för operatörernas samverkan bör utarbetas.

Internet måste kunna fungera inom landet vid svåra påfrestningar på samhället i fred och krig. Internet i Sverige måste därför kunna fungera oberoende av funktioner som är placerade utomlands. Hopkopplingspunkter, nätdatabaser m.m. som är av vital betydelse bör placeras skyddade mot fysiska angrepp i bergskyddade anläggningar. I övrigt bör möjligheter till utspridning och dubbla anslutningar utnyttjas för att öka säkerheten. Skydd måste också åstadkommas mot intrång via infrastrukturen som syftar till att försvåra eller omöjliggöra utnyttjandet av Internet. Vitala delar av nätet måste ha tillgång till reservkraft för veckolånga elavbrott vid svåra påfrestningar på samhället och i krig. Prioritering av trafik kan vid behov behöva genomföras


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietITKs syn på IT-infrastruktur
Statens roll
Kommunikationsarkitektur
IT-infrastruktur - till vem
Komponenter i en IT-infrastruktur
Konkurrensen
Kommunikationsbehov
Utbyggnad
Operatörsgemensamma funktioner
Skalbarhet och kompetensfrågor< < Tillbaka