Observatoriet för IT-infrastruktur

Infrastruktur / IT-infrastruktur i Sverige
2004-04-07
Teknikskifte

Utvecklingen mot en bred användning av IT berör och engagerar många aktörer. Den väsentliga drivkraften är de enskildas - människor och företag - krav på att kunna dra nytta av teknikens möjligheter för att förbättra tillvaron eller möjligheterna att konkurrera och växa. Alla individer och alla typer av verksamhet i Sverige måste få tillgång till IT på rimliga villkor. Med dagens snabba utvecklingstakt kan t ex avsaknaden av möjlighet till god tele- och datakommunikation föra med sig att glesbygden eller de mindre och medelstora företagen ohjälpligt kommer efter tätorterna och de stora IT-intensiva företagen.

Vi genomgår ett teknikskifte. Från att ha klarat av de behov som finns med stöd av det traditionella telefonnätet, där telefoni varit den dominerande tjänsten går utvecklingen mot stora IP-nät för en rad olika tjänster, där telefoni är en bland andra.

De senaste årens trafiktillväxt har till största delen uppkommit ur ökad datatrafik med Internet som den dominerande bäraren. Internettrafiken fortsätter att växa exponentiellt. Trafiktillväxt och behov av bredbandstjänster (dvs tjänster med hög överföringshastighet per sekund) ger ett ökat behov av att höja transmissionsskapaciteten såväl i stamnät som i accessnät. Avregleringen av telemarknaden och den ökade konkurrensen i Europa påverkar i hög grad operatörernas beredvillighet att investera i nya fiberoptiska kabelnät.


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietITKs syn på IT-infrastruktur
Statens roll
Kommunikationsarkitektur
IT-infrastruktur - till vem
Komponenter i en IT-infrastruktur
Konkurrensen
Kommunikationsbehov
Utbyggnad
Operatörsgemensamma funktioner
Skalbarhet och kompetensfrågor< < Tillbaka