Nyhetsbrev nr 3 2002-01-20

Breddtjänster / Nyhetsbrev / Nyhetsbrev nr 3
2004-04-07
BREV TILL STATSMINISTER GÖRAN PERSSON
IT-kommissionen vill med denna skrivelse uppmärksamma statsministern på behovet av en övergripande lednings- och samordningsfunktion inom regeringskansliet för IT-politiken.
Skrivelse till statsministern
För mer information: christer.marking@itkommissionen.se


SAMLING VID PUMPEN FÖR INFORMATIONSSTANDARDER!
- Vi tar itu med informationsstandardiseringen för sent och i för liten omfattning. Det kan äventyra ambitionerna om integrerad produktion, intelligenta tjänster, nätverksföretag och 24-timmarsmyndigheter, säger Sören Lindh, projektledare på ITK. Det behövs en kraftsamling för att bredda och påskynda insatser informationsstandardisering på bred front i samhället.

Därför tar IT-kommissionen nu initiativ att samla beställare av informationsstandarder, i en intressegrupp som kan främja, delta i och bidra till ökad finansiering för informationsstandardisering. Initiativet vänder sig till företag, myndigheter och organisationer som är beroende av ett omfattande externt informationsutbyte i sin verksamhet. Viktiga kontakter i arbetet är också etablerade standardiseringsorgan, som SIS, standardiseringskonsortier m fl i Internetvärlden, som W3C, och specialistorganisationer som Terminologicentrum, TNC.
Ansv. för initiativet är Sören Lindh, med stöd av Kristina Essén, Qint Business Partner AB.
För mer information: soren.lindh@itkommissionen.se

INFORMATIONSUTBYTE FÖR KOMBINERADE VÄG/JÄRNVÄGSTRANSPORTER
Det dynamiska området transportinformatik har varit ett återkommande ämne på IT-kommissionens hearings, konferenser och regionala seminarier de senaste åren.

Nu har regeringen tagit ett viktigt initiativ, i regleringsbrevet till Banverket, för att underlätta samplanering av transportuppdrag över väg och järnväg. I regleringsbrevet sägs att ”Banverket skall i samarbete med berörda transportverk redovisa vilka informationsmässiga förutsättningar som finns för att underlätta planering och genomförande av kombinerade transporter. Vidare skall åtgärder som är planerade och åtgärder som därutöver behöver genomföras för att transportinfrastrukturen skall kunna samutnyttjas på ett effektivt sätt genom elektroniska tjänster redovisas.”

Ökade sådana kombinerade transporter kan bl a innebära att fler tunga transporter flyttas från väg till järnväg, vilket ger miljövinster och minskade underhållskostnader på vägarna. Banverket ska redovisa sitt uppdrag senast 31 december 2003.
För mer information: soren.lindh@itkommissionen.se

FILM FRÅN REGIONALA SEMINARIET I BORLÄNGE
Videofilmupptagningen från det regionala seminariet i Borlänge är nu bearbetad och ligger sedan en tid på vår webb. Film från Borlänge

BREDDTJÄNSTER – NU EN RIKSDAGSFRÅGA
Motion till riksdagen
2002/03:T380 av Inger Lundberg m.fl. (s)
Nya tjänster på Internet
motion nr 2002/03:T380


SÖKNING PÅ ORDET BREDDTJÄNST
Då och då har vi sökt efter ordet Breddtjänst på Google för att se hur många träffar vi fick. I maj 2002 hittade vi en (1), i augusti 60 och nu i januari fick vi 90 träffar. Det tar sig!

- SIRNET - ETT NÄTVERK KRING SAMHÄLLETS MJUKA INFRASTRUKTUR
Sedan två år tillbaka finns nätverket SIRNET som arbetar med att sprida
information och kunskap kring samhällets mjuka infrastrukturer, d.v.s.
grunden för breddtjänsterna. SIRNET har i dag nästan 300 medlemmar och
ordnar på ideell basis mellan ett och två seminarier i månaden kring
frågor som metadata, samhällets grunddatabaser, nyttan av strukturerad
information, säkerhet etc.
För mer information: johan.groth@metamatrix.se


- EFFEKTIVARE ARBETSMARKNAD MED BREDDTJÄNSTER
AMS har arbetat med att effektivisera hanteringen av CV:n och
platsannonser med hjälp av metadata och terminologier. Arbetet innebär
möjligheter dels för att skapa nya (bredd)tjänster, dels för stora
besparingar.
För mer information: johan.groth@metamatrix.se

- SKOLVERKET TAR FRAM VITBOK OM BREDDTJÄNSTER
Skolverket har tagit fram en Internetbaserad vitbok som beskriver
nyttan av att bygga tjänster på väl strukturerad information. Vitboken
riktar sig till lärare, skolledare och beslutsfattare inom skolan men
kan med fördel användas även av andra för att få en inblick i vad
breddtjänster och strukturerad information är och hur det fungerar.
För mer information: johan.groth@metamatrix.se

- NY NATIONELL IT-STRATEGI FÖR SKOLAN
Regeringen har i november presenterat en nationell strategi för IT i
skolan: "E-lärande som utmaning". En icke oväsentlig del av den nya
strategin handlar om att skapa breddtjänster inom utbildningssektorn.
För mer information: johan.groth@metamatrix.se


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietAnmälan / avanmälan

Nyhetsbrev nr 1
Nyhetsbrev nr 2
Nyhetsbrev nr 3
Nyhetsbrev nr 4
Nyhetsbrev nr 5
Nyhetsbrev nr 6
Nyhetsbrev nr 7
Nyhetsbrev nr 8
Breddtjänstpaketet
Kompetensutveckling


< < Tillbaka