Seminarium om Breddtjänster

Breddtjänster / Detta har vi gjort / Dokumentation från regionala seminarier / Dokumentation från seminariet i Borlänge
2004-04-07

Dokumentation från seminarium i Borlänge

Måndagen den 21 oktober 2002 arrangerade IT-kommissionen tillsammans med Borlänge kommun ett halvdagsseminarium på temat Breddtjänster - för bättre och effektivare samhällsservice. Seminariet samlade ett 70-tal deltagare som fick ta del av en rad spännande projekt från olika samhällssektorer inom regionen.

Nedan kan du ladda hem föredragshållarnas presentationer i Powerpoint eller välja att se filmer från seminariet. För att titta på filmerna måste du ha programmet RealPlayer installerat på din dator.

Inledning

Peter Hultqvist, kommunstyrelsens ordförande hälsade välkommen och inledde seminariet. Därefter gav Christer Marking, kanslichef på IT-kommissionen, en introduktion till begreppet breddtjänster utifrån IT-kommissionens rapport Breddtjänster - ett nytt skede i IT-politiken.

Presentation Introduktion till breddtjänster (Powerpoint, 1073 kB)

Se filmen i RealPlayer
välj länk nedan beroende på din Internetuppkoppling
Modem
ISDN
Bredband

InfoCity Forum

Vad är önskvärt av allt som är möjligt att åstadkomma med hjälp av ny informationsteknik? Det är den övergripande frågeställningen för projektet InfoCity. På väg mot informations- och kunskapssamhället krävs dialog om flera viktiga frågeställningar. Leif Adolfsson, projektledare vid Stiftelsen Teknikdalen berättade hur man därför bildat InfoCity Forum, där lokala och regionala chefer för en rad myndigheter och förvaltningar samt representanter för Statskontoret deltar. Leif talade även om behovet av att bryta upp de traditionella stuprörsstrukturen för att istället skapa en informationssamverkan mellan både privat och offentlig sektor. Det krävs också satsningar på en gemensam informationsinfrastruktur som kommer att ligga till grund för nya användbara tjänster till kunder och medborgare.

Se filmen i RealPlayer
välj länk nedan beroende på din Internetuppkoppling

Modem
ISDN
Bredband

Sjuk-Frisk

Mats Bylund, projektledare Landstinget Dalarna presenterade en planerad tjänst som underlättar för medborgaren i samband med kortare sjukfrånvaro eller vård av sjukt barn. Syftet är att erbjuda en sammansatt tjänst genom att integrera informationsflödet mellan flera aktörer. Tjänsten nås via en personlig portal på Internet där användarna på ett och samma ställe kan göra sjukanmälan och också få en tid på vårdcentralen. En vårdcentral, en skola samt Försäkringskassan är med i den inledande planeringen, det finns även planer på att involvera arbetsgivare i projektet.

Presentation Sjuk-Frisk (Powerpoint, 892 kB)

Se filmen i RealPlayer
välj länk nedan beroende på din Internetuppkoppling
Modem
ISDN
Bredband

Offentliga kontoret i Borlänge kommun

Janne Dicander, IT-strateg på Borlänge kommun berättade om kommunens arbete med informationshantering på väg mot vad man kallar e-servicelandet. Infostruktur, metadata och gemensamma begrepp är avgörande för att nå dit.

Jan Söderlund, vd Sygn Software presenterade därefter sitt samarbete med Borlänge kommun. En samordnad lösning för diarieföring, dokumenthantering och Intranät har gett kommunen ett nytt verktyg för att organisera arbetet. Elektronisk originalhandling är ett nyckelbegrepp, som ger kontroll över informationsflödet i verksamhetsprocesserna eftersom varje dokument lagras på ett ställe i nätverket men görs sökbart och tillgängligt via olika ingångar beroende på vilka användare eller funktioner som behöver informationen. Resultatet är enklare informationsutbyte och bättre utnyttjande av erfarenheter och kompetens mellan olika delar i organisationen.

Presentation Janne Dicander (Powerpoint, 2043 kB)
Presentation Jan Söderlund (Powerpoint, 7056 kB)

Se filmen i RealPlayer
välj länk nedan beroende på din Internetuppkoppling
Modem
ISDN
Bredband

Digitaliserade samhällstjänster - ansökan om försörjningsstöd

Dan Gustafsson, IT-samordnare socialförvaltningen Borlänge kommun
presenterade ett projektet som är en del i kommunens utveckling mot en digital förvaltning. Socialförvaltningen har satsat på att erbjuda medborgare som söker socialbidrag en möjlighet till bättre och snabbare service via Internet. Efter att ha kartlagt den nuvarande handläggningsprocessen har man skapat en tjänst med effektiviserad informationshantering där sökanden kan lämna nödvändiga uppgifter via formulär på Internet. Dessa uppgifter går direkt in i kommunens verksamhetssystem och resultatet är snabbare hantering av rutinmässiga ärenden och mer tid för handläggarna att träffa sina klienter.

Presentation Digitala samhällstjänster - försörjningsstöd (Powerpoint, 368 kB)

Se filmen i RealPlayer
välj länk nedan beroende på din Internetuppkoppling
Modem
ISDN
Bredband

SUSTAINS - Support Unable uSers To Access INformation and Services

Helene Richardsson, IT-chef Landstinget Dalarna
presenterade projektet SUSTAINS. Vem har inte önskat att doktorns journalanteckningar funnits till hands hemma vid köksbordet efter läkarbesöket? För patienterna vid Krylbo vårdcentral är det inget problem. De kan enkelt och säkert läsa i sin journal, via Internetuppkoppling mot läkarmottagningen, när som helst på dygnet. Fördelarna är flera; ökad delaktighet i planeringen av vården, bättre insyn och samverkan mellan olika vårdgivare samt minskat tryck på vårdcentralen eftersom patienten själv kan hålla koll på remisser och inbokade läkarbesök.

Presentation SUSTAINS (Powerpoint, 188 kB)
Se filmen i RealPlayer
välj länk nedan beroende på din Internetuppkoppling
Modem
ISDN
Bredband

Rexnet.nu – kunskapsdriven utveckling

Jan Åström, projektledare Rexnet & Kerstin Andersson, koordinator Rexnet berättade om
Rexnet - en utbildningsplattform för den pedagogiska processen på väg mot ett livslångt lärande. Projektet syftar till att utveckla ett gemensamt gränssnitt för samverkan mellan näringsliv och utbildningsinstitutioner. Den webbaserade plattformen fungerar idag som en digital arbetsplats för över 20 000 elever i Gävleborg och Uppsala. Elever och lärare kan planera sitt arbete med hjälp av en rad olika moduler inom systemet, t ex individuella studieplaner, enkäter och personliga mappar där varje elev kan spara och presentera sina arbeten.

Presentation Rexnet (Powerpoint, 364 kB)

Se filmen i RealPlayer
välj länk nedan beroende på din Internetuppkoppling
Modem
ISDN
Bredband

Svensk Adressändring

Idag är det betydligt enklare att ändra adress i samband med flytt. Gör du din anmälan via Internet och dina adressuppgifter uppdateras hos ett flertal myndigheter samt företag och organisationer som använder SPAR-registret. Göran Crona, vd på Svensk Adressändring gav ett konkret exempel på en tjänst där kunden möts på ett enat sätt med s.k. one-stop-shop, där det mesta är gjort genom samordnad digital informationshantering back-office.

Presentation Svensk Adressändring (Powerpoint, 2032 kB)

Se filmen i RealPlayer
välj länk nedan beroende på din Internetuppkoppling
Modem
ISDN
Bredband

Nationell vägdatabas

Jan-Olof Östlund, kontorschef Vägverket
berättade om arbetet med den nationella vägdatabasen (NVDB). Vägverket har i enlighet med regeringens direktiv börjat bygga en rikstäckande databas med information om Sveriges vägnät. Behov av digital data om Sveriges vägar är stort, t ex inom samhällsplanering men också för leverantörer av navigeringssystem till bilar samt aktörer som verkar för god trafiksäkerhet. Databasen är tillgänglig för såväl offentliga som privata aktörer.

Presentaion NVDB (Powerpoint, 3654 kB)

Se filmen i RealPlayer
välj länk nedan beroende på din Internetuppkoppling
Modem
ISDN
Bredband

Slutdiskussion

Se filmen i RealPlayer
välj länk nedan beroende på din Internetuppkoppling
Modem
ISDN
Bredband

Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietDokumentation från seminariet i Umeå
Dokumentation från seminariet i Borlänge
Dokumentation från seminariet i Lund


< < Tillbaka