Seminarium om Breddtjänster

Breddtjänster / Detta har vi gjort / Dokumentation från regionala seminarier / Dokumentation från seminariet i Umeå
2004-04-07

Seminarium om Breddtjänster i Umeå - dokumentation

IT-kommissionen och Center for Information Technology in Northern Sweden (CINS) arrangerade seminariet ”Breddtjänster för bättre och effektivare samhällsservice - erfarenheter och utmaningar på vägen mot framtidens digitala tjänster” i Folkets Hus i Umeå, onsdagen den 16 oktober 2002. Ett eftermiddagsseminarium med exempel från vård och omsorg, 24 h myndigheten, skolan, vägar och transporter samt adressändring. Temat var breddtjänster. Seminariet visade exempel på dagens breddtjänster och avslutades med en diskussion om hur vi skall få fram nya breddtjänster, vad finns det för hinder och möjligheter.

Här nedan följer en kort sammanfattning av seminariet samt med länkar till de presentationer de föredragande visade. Läs även om IT-kommissionens lärdomar från seminarierna, se föregående sida.

Powerpoint-presentationer, se under respektive programpunkt.

Inledning

Eftermiddagen inleddes av Ingrid Liljenäs, VD CINS, som hälsade deltagarna varmt välkomma. Därefter följde Christer Marking, kanslichef på IT-kommissionen, och lade en gemensam plattform för dagens seminarium utifrån IT-kommissionens rapport ”Breddtjänster – ett nytt skede i IT-politiken”. Den består av en inledande och förklarande del samt följs sedan av ett handlingsprogram för att få fram breddtjänster. Du hittar rapporten på IT-kommissionens huvudsida. Powerpoint presentation Introduktion till breddtjänster (97 kB)

Ett framtida Jokkplog

Sara Johansson utredare från Norrbottens läns landsting gav åhörarna en framtidsvision om hur offentlig sektor och näringsliv har skapat nya tjänster till medborgarna i Jokkplog. I Jokkplog kommer det att finnas tjänster som gör att medborgarna kan se på sin vårdjournal på nätet, läsa om restaurangernas menyer, lediga bostäder och fylla i blanketter och skicka in till myndigheterna – allt direkt via sin dator. Dessutom behöver invånarna inte fundera på vilken myndighet man måste vända sig till i en viss situation exempelvis om man funderar på om det är politikerna som bär ansvaret för en viss sak eller är det kommunen eller landstinget? Jokkplogs nya sidor hjälper medborgarna till rätta i vilken situation det än är. En framtidsvision som visar på många breddtjänster och uppmärksammar oss på att det är en hel del att göra innan vi kan ro visionen i land.

Tillit och kommunikation i vården

Ett samverkansprojekt mellan kommun, landsting och det privata näringslivet i Umeå. Eva Bergström, projektledare, presenterade den obrutna vårdkedja i form av en informationsplats (databas) som har skapats för psykiskt funktionshindrade samt unga människor med omfattande vårdbehov. Informationsplatsen används av de olika vård- och omsorgsgivarna för att utbyta relevant information. Stor vikt läggs vid sekretess och integritet och att information som överförs mellan olika huvudmän sker i samråd med den enskilde. Ett projekt som bl.a. illustrerar hur viktigt det är att samarbeta över organisationsgränser och samtidigt värna om den personliga integriteten. Powerpoint presentation Tillit och kommunikation (0.46 MB)

Blanketthantering i Umeå kommun

Hur vore det om du slapp skriva ut myndighetens blankett från nätet, leta reda på kuvert och frimärke och gå till postlådan när du skall ansöka om barnomsorg? Istället kan du få allt det där snabbt och smidigt fixat direkt hemma vid datorn. IT-kontoret i Umeå kommun har tagit fram ett interaktivt blankettsystem för kommunens invånare där de ifyllda blanketterna går direkt in i kommunens IT-system. En lösning som underlättar hanteringen för både medborgarna och kommunens tjänstemän. Robin Norrman utvecklingschef från IT-kontoret i Umeå kommun presenterade projektet. Ett projekt som tydligt pekar på de stora rationaliseringspotentialer som finns inom kommuner samt behovet av elektronisk identifiering av personer. Powerpoint presentation Blanketthantering i Umeå kommun (0.46 MB)

Att skapa breddtjänster för skolan

Fredrik Paulsson från Skolverket och KTH, presenterar Skolverkets satsningar för att ta fram den breda informationen och breddtjänsterna för skolans värld. Ett regeringsuppdrag där Skolverket får ansvaret att utveckla ett strategiskt program för mjuk infrastruktur för informationshantering inom utbildningsområdet. Uppdraget är uppdelat på tre nivåer: 1) Långsiktigt grundläggande arbete för att utforma olika standarder och rekommendationer för att såväl innehåll som tekniska lösningar skall samverka med varandra 2) Skapa tekniska förutsättningar för olika tjänster 3) Utveckla och utforma prototyper till nyttotjänster för skolan utifrån avvägda behovs- och konkurrensaspekter. Powerpoint presentation Mjuk infrastruktur i skolvärlden (0.7 MB)

NVDB – Nationella vägdatabasen

Den nationella vägdatabasen, NVDB, är en av samhällets grunddatabaser. Regeringen gav direktiv att skapa en rikstäckande vägdatabas som skall vara tillgänglig för såväl offentliga som privata aktörer. Det finns ett stort behov av digital väginformation från exempelvis leverantörer av bilnavigeringssystem och aktörer som verkar för god trafiksäkerhet. Användningsområdena är bl.a. väginformatik, samhällsplanering och väghållning. Detta är ett exempel på hur gemensamma informationsresurser kan vara till nytta för en bred grupp av användare och tjänsteleverantörer. Håkan Wiss, Vägverkets samordnare för Region Norr, presenterade NVDB. Wiss pekade på svårigheten med att få exempelvis kommuner att ansluta sig då det kostar pengar att ha parallelldrift. Powerpoint presentation NVDB (6 MB)

Adressändring till din tjänst

Ett konkret exempel på hur kunden möts på ett enat sätt med s.k. one-stop-shop, där det mesta är gjort genom digital informationshantering back-office. Göran Crona, VD Svensk Adressändring, gav åhörarna en bild av Adressändrings verksamhet. En tjänst som utnyttjar digital information från olika informationskällor för att skapa ett mervärde.

Slutdiskussion

I slutet av eftermiddagen hölls en diskussion med anknytning till de presentationer som hölls tidigare.

Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietDokumentation från seminariet i Umeå
Dokumentation från seminariet i Borlänge
Dokumentation från seminariet i Lund


< < Tillbaka