Nyhetsbrev nr 5 - 2003-03-19

Breddtjänster / Nyhetsbrev / Nyhetsbrev nr 5
2004-04-07
REFERAT FRÅN WORKSHOP OM TJÄNSTEDESIGN
Kort referat från den workshop och startkonferens som IT-kommissionen arrangerade den 5 mars 2003. Workshopen var ett initiativ för att sammanföra goda krafter för att höja kvalitet, kapacitet och metodutveckling för tjänstedesign.
Läs mer: http://www.itkommissionen.se/extra/page/?action=page_show&id=117&module_instance=1
För info: soren.lindh@itkommissionen.se och susanne.eliasson@itkommissionen.se

IT-KOMMISSIONEN MÖTER RIKSDAGENS UTSKOTT
I höstas besökte representanter från Finans- , Social-, Trafik- och Näringsutskotten IT-kommissionen för att informera sig om IT-kommissionens handlingsprogram inom breddtjänstområdet.
Som en direkt uppföljning till det så bjöds IT-kommissionen in till Trafikutskottet den 5 mars för en föredragning om breddtjänster på temat, "Det börjar finnas mycket starka skäl för ett bredare samhällsengagemang i att utveckla och utnyttja IT för att vidmakthålla kvalitet och utbud i våra välfärdssystem i framtiden"
Läs mer:
http://www.itkommissionen.se/extra/page/?action=page_show&id=115&module_instance=1
För info: bo.beckestrom@itkommissionen.se

EXEMPELSAMLING FÖR BREDDTJÄNSTER
Snabb överblick över 21 projekt som belyser arbetet med att skapa bred information och breddtjänster. Projekten är hämtade från de tre regionala seminarier som IT-kommissionen arrangerade i höstas i Lund, Borlänge och Umeå samt från rapport 51/2002 ”Breddtjänster – några exempel”.
Läs mer:
http://www.itkommissionen.se/extra/page/?action=page_show&id=116&module_instance=1
För info: susanne.eliasson@itkommissionen.se

KOMPETENSUTVECKLING
- Utan en rejäl och bred kompetenssatsning får vi inte ut det vi förväntar oss av den nyttoinriktade IT-politiken, säger Christer Marking, kanslichef på IT-kommissionen.
Läs hela dokumentet:
http://www.itkommissionen.se/extra/page/?action=page_show&id=113&module_instance=1
För info: soren.lindh@itkommissionen.se

FLER INFORMATIONS- OCH TJÄNSTEUPPDRAG I REGLERINGSBREVEN.
I nyhetsbrev nr 3 rapporterade vi om regeringens uppdrag i regleringsbrevet till Banverket om informationsstöd för kombinerade väg/järnvägstransporter.

Vidare bläddring i regleringsbreven har bl a visat följande uppdrag:
Socialstyrelsen: …skall redovisa sina nuvarande och planerade insatser för att utveckla de informationsresurs myndigheten ansvarar för och ... myndighetens framtida roll i ett mer digitaliserat hälso- och sjukvårdssystem.
… skall i samverkan med Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet …svara för samordning av arbetet med att förbättra informationsförsörjningen och verksamhetsuppföljningen inom hälso- och sjukvården.
Läkemedelsverket: … skall … redovisa nuvarande och planerade insatser för att utveckla de informationsinsatser som verket har ansvar för samt ge synpunkter på verkets framtida roll och uppgifter inom läkemedelsområdet.
Boverket: ... skall översiktligt redovisa hur digitalt lagrad information och informationsteknik används idag inom bebyggelse- och samhällsplanering …, identifiera eventuella hinder mot en bredare användning av sådan information och teknik … vilka åtgärder som planeras för att undanröja dessa hinder. … Inom ramen för uppdraget ligger också att redovisa vilka tjänster som det finns behov av att utveckla för att åstadkomma en effektiv planerings- och byggprocess.

Finns det flera liknande uppdrag insprängda i regleringsbreven till andra myndigheter? Eller finns initiativ till liknande åtgärder i andra former? Tipsa gärna ITK:s Nyhetsbrev, men gör det snabbt!!
För info: soren.lindh@itkommissionen.se


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietAnmälan / avanmälan

Nyhetsbrev nr 1
Nyhetsbrev nr 2
Nyhetsbrev nr 3
Nyhetsbrev nr 4
Nyhetsbrev nr 5
Nyhetsbrev nr 6
Nyhetsbrev nr 7
Nyhetsbrev nr 8
Breddtjänstpaketet
Kompetensutveckling


< < Tillbaka