Frågor och svar

Frågor och svar / Allmänt
2004-04-07
Vad har IT-kommissionen för uppgift?

IT-kommissionen är en statlig kommitté tillsatt av regeringen i syfte att vara regeringens rådgivare i IT-frågor. IT-kommissionens arbete går ut på att sprida information om de problem och möjligheter som utveckling och användning av informationsteknik innebär. Den övergripande uppgiften är att analysera informationsteknikens påverkan på samhällsutvecklingen.

Hur länge kommer IT-kommissionen att finnas?

IT-kommissionens uppdrag gäller till och med 30 juni år 2003 då en slutrapport skall lämnas till regeringen. Vill du veta mer om IT-kommissionen? Läs vidare här

Vilka typer av tjänster kommer vi i framtiden att få via bredband?

Se först definitionen av bredband i "Bredband special"

Med ett utvecklat bredband enligt IT-kommissionens vision, minst 5 Mbit/s, full kapacitet åt ”båda hållen och hela vägen”, så kan i princip alla digitaliserade tjänster till ett enskilt hushåll bli verkliga via bredband. Det kan gälla TV, radio, telefon och en hel del närliggande tjänster som t.ex. video on demand (att beställa hem videofilmer) osv. Med Internet och alla de tjänster och det innehåll som erbjuds där, finns det få begränsningar av vilka tjänster vi kan få i framtiden. Det är ju i grunden ingen ”bredbandsfråga”, men en utvecklad och väl distribuerad infrastruktur för kommunikation underlättar framväxten av olika tjänster till hushållen/konsumenten. En annan faktor som kommer att styra utbudet är naturligtvis möjligheten att ta betalt för vissa tjänster. Låt oss för enkelhetens skull dela in tjänsterna i fem olika kategorier, personlig kontakt, underhållning, intressegemenskap, geografisk gemenskap och e-handel. Där kan i all korthet följande gälla.

- Personlig kontakt, en utveckling av e-post och telefon, där man med en bredbandsanslutning enkelt kan lägga till bilder eller video till dessa redan etablerade kommunikationsformer. Den länge omtalade bildtelefonen är nu realiserbar liksom att skicka ett videogram, vilket ger ytterligare en dimension i kontakten med anhöriga och vänner. Det här kommunikationssättet kan naturligtvis användas i en mängd andra sammanhang också, t ex vid läkarkonsultationer över långa avstånd eller som hjälpmedel för vissa handikappgrupper, t ex döva med teckenspråk. Något förenklat kan man säga att en infrastruktur med en hög överföringskapacitet åt båda hållen skapar en utökad möjlighet för människor att mötas.

- Underhållning finns redan via TV och Video on demand osv, men utbudet via Internet kommer att öka och breddas vartefter antalet tillgängliga kunder ökar och en hög kapacitet i båda riktningarna möjliggör även full interaktivitet. Detta är en sektor som förutspås en stark tillväxt i framtiden, bara betalningsfrågan löses, och gränsen mellan det vi idag betraktar som TV och Internet kommer att suddas ut. Underhållningen kan både vara passiv, (ungefär som dagens TV) och aktiv (man interagerar själv på något sätt som t.ex. i spel eller interaktiva filmer med rollspel osv).

- Intressegemenskaper avser allt från chat-sidor, portaler för olika hobbies, fritidsintressen, politiska partier, trossamfund osv. över till utbildning och e-lärande. Här finns en blandning av kommersiella aktörer och frivilliga sammanslutningar med ideellt arbetande personer där de enskilda kan vara såväl producenter som konsumenter. Med en utökad bandbredd så kan man titta på videofilmer från den egna golfklubbens tävling eller ladda upp sina egna bilder eller videofilmer från älgjakten till jaktlagets hemsida. Man kan delta i en videoutsänd gudstjänst från det trossamfund där man är medlem eller ingå i studiecirklar med professionellt framtaget material med olika audio-videosekvenser för ens personliga lärande. Listan kan göras lång därför att det här är ett område där de enskilda människorna själva kan ta initiativ och ha rollen som både producent och konsument.

- Geografiska gemenskaper kan ligga på lokal, regional eller landsnivå. De innefattar alla typer av samhällsservice från kommunen, landstinget och staten osv. Det kan även omfatta annat som har en geografisk förankring i närmiljön t.ex. stora byggprojekt eller liknande. Utvecklingen av 24-timmars myndigheter och en alltmer avancerad användning av Internet kommer att innebära ett stort utbud av tjänster till medborgarna. Många tjänster finns redan idag men de kommer att utvecklas vidare med tex. audio-videostöd när överföringskapaciteten inte är någon begränsning. Exempel på tjänster är tillgänglighet av information från olika samhällsorgan till medborgarna, utvecklade intelligenta blanketter som med ljud och bild hjälper individen att fylla i deklarationer och ansökningshandlingar på rätt sätt. Olika direkttillgängliga hjälpmedel exempelvis test- och simuleringsprogram som räknar fram dagistaxor, förmånsvärden, skatter osv. Till den här kategorin kan även räknas de lokala politiska församlingarnas utveckling av e-Demokrati.

- e-handel, dvs all försäljning och marknadsföring av varor och tjänster till hushållen. Hit räknas även alla typer privatekonomiska transaktioner dvs. bank, aktiehandel osv. Med en ökad bandbredd så kommer användningen av audio-videobaserade gränssnitt att öka möjligheten att visa produkterna och ge bättre och utökad information och handledning om företaget, produkterna och själva affärsavslutet.
Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietAllmänt
Info-säkerhet
IT-rätt
IT och Demokrati
IT och Tillväxt
IT och Lärande
IT - Infrastruktur
Bredband
Frågeformulär

Statistik< < Tillbaka