Frågor och svar

Frågor och svar / IT-rätt
2004-04-07
Vad säger lagen egentligen om intrång i datorsystem? Dvs. vad räknas som ett intrång? Räknas exemelvis en portscanning som ett intrång, eller måste man tillförskansa sig access till t.ex. filer på datorn?

Bestämmelsen om dataintrång finns i brottsbalkens femte kapitel:
"9 c § Den som i annat fall än som sägs i 8 och 9 §§ olovligen bereder sig tillgång till upptagning för automatisk databehandling eller olovligen ändrar eller utplånar eller i register för in sådan upptagning döms för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år. Med upptagning avses härvid även uppgifter som är under befordran via elektroniskt eller annat liknande hjälpmedel för att användas för automatisk databehandling."
Bestämmelsens omfattning är ganska vid, men det är svårt att generellt säga att en viss typ av förfarande faller under bestämmelsen. För bedömning av en enskild situation bör man vända sig till en praktiserande jurist på området.

Finns det några speciella databrottspoliser?

Vid Rikskriminalpolisen hos Rikspolisstyrelsen finns en IT-brottsgrupp som handlägger ärenden som är kopplade till IT-brott. Denna grupp bistår även av andra polismyndigheter i Sverige. Telefon är 08-401 90 00, begär IT-brottsgruppen.


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietAllmänt
Info-säkerhet
IT-rätt
IT och Demokrati
IT och Tillväxt
IT och Lärande
IT - Infrastruktur
Bredband
Frågeformulär

Statistik< < Tillbaka