Frågor och svar

Frågor och svar / IT och Tillväxt
2004-04-07
Många av de frågor vi får kan sammanfattas under rubriken

- Kommer IT-utvecklingen att innebära minskade arbetstillfällen?


Frågor av den här typen är svåra att besvara kort och entydigt eftersom det handlar om ett komplext samspel där IT är en möjliggörande teknik som numera i stort sett genomsyrar alla samhällets funktioner. Rent historiskt så har all utveckling av ny teknik inneburit att vissa typer av arbetsuppgifter har minskat eller till och med försvunnit helt. Klassiska exempel som brukar användas är att när gatubelysningen elektrifierades så försvann behovet av lykttändare och när man började använda asfalt som vägbeläggning så minskade behovet av gatsten och därmed stenhuggare och stensättare. Exemplen kan mångfaldigas med beskrivningar från olika tidsperioder och olika branscher, men ändå finns det inte stora skaror av arbetslösa från ”historiskt” utdöda yrkesområden.

Det beror på den ekonomiska dynamik som hela tiden finns i samhället vilket innebär att samtidigt som en del branscher fasas ut så växer helt nya branscher fram. Dessa nya områden absorberar då till stor del de resurser i form av arbete och kapital som finns tillgängligt. Många gånger har de nya jobben inneburit att människor fått skola om sig och lära nytt, men samtidigt har också ofta de allra farligaste och smutsigaste arbetena försvunnit eller ersatts av ny teknik. Man kan förenklat säga att mycket av den tidigare tekniska utvecklingen varit ”muskelförstärkande” till sin natur och till stor del ersatt eller rationaliserat manuellt arbete.

Den nya IT-tekniken däremot kan sägas ge oss ”kunskapsförstärkning” och den har därför spritt sig till i stort sett alla delar av samhället. De farhågor som många nu känner är att förändringen går mycket snabbare än tidigare samt att den griper över alla delar av samhället. Så, åter till huvudfrågan, kommer den utvecklingen att leda till färre arbetstillfällen? IT i sig tar inte bort några jobb, tvärtom så har det skapats mängder av nya arbetstillfällen i de IT-relaterade branscher som sysslar med tillverkning, installation, service, utbildning etc.

Inom dessa branscher råder brist på kompetens, dvs. efterfrågan på arbetskraft är normalt större än tillgången. För andra sektorer är IT mer ett verktyg som möjliggör förändringar i arbetsorganisationer och arbetssätt osv. och därigenom skapa helt nya strukturer i samhället.

Dessa förändringar bygger i grunden på samma typ av förändringstryck som vi alltid sett, dvs. behovet av att vara konkurrenskraftig, svara upp mot kundernas behov, hantera de olika krav som omvärldens ställer på verksamheten osv. eller mer krasst, de nödvändiga förändringar som en organisation måste genomgå för att kunna överleva på sikt.

I den förändringsprocessen, liksom under liknande omstruktureringar tidigare, så kommer vissa arbetsuppgifter att försvinna helt eller delvis och människor får byta arbetsplats eller kanske vidareutbilda sig för en ny karriär i en helt ny bransch.

Det är därför högst troligt att den samhällsdynamik som nämndes ovan kommer att hantera även kommande förändringar på arbetsmarknaden på ett likartat sätt som skett historiskt. Intressanta rapporter inom detta område kan vara:

  • 27/2000 Konsekvenser av tillväxt i elektronisk handel
  • 28/2000 Ekonomin genom analytikernas kalejdoskop
  • 34/2001 Solowparadoxen eller den nya ekonominFörsta sidan | Det IT-rättsliga observatorietAllmänt
Info-säkerhet
IT-rätt
IT och Demokrati
IT och Tillväxt
IT och Lärande
IT - Infrastruktur
Bredband
Frågeformulär

Statistik< < Tillbaka