Observatoriet för IT-infrastruktur

Infrastruktur / Fiberoptik
2004-04-07

Fiberoptik

Enligt observatoriets uppfattning är den tekniskt bästa och mest framtidssäkra lösningen separata fiberpar till varje hushåll eller företag. Detta är också den i dagsläget dyraste lösningen. Ett allmänt problem för optisk access till framför allt hushållen är frånvaron av tjänster som motiverar kostnaderna för en sådan utbyggnad.

Fiberkabelns många utmärkta egenskaper gör att den fått allt större betydelse som transmissionsmedium i telenäten. Fibern används idag framför allt till nya installationer av stadsnät och långdistansförbindelser. Fibern har enormt stor överföringskapacitet och en stor utvecklingspotential. Idag finns system för överföring av många Gbit/s. (Se teknikbilagan).

Med växande transmissionskapacitet per fiberpar ökar kapacitetskravet på kopplingsutrustningarna. Där är emellertid inte utvecklingen lika snabb. För att komma förbi det problemet pågår ett intensivt standardiseringsarbete.

Med dagens fiberkabelteknik kan all den trafik som förutses för överskådlig framtid transporteras. Fiberns höga kapacitet innebär att bandbredden i praktiken avgörs av vilken utrustning som finns i ändar och knutpunkter. Begränsningen sitter således i ändutrustningarna, som sannolikt är det enda som med tätare intervaller behöver bytas ut och ersättas med modernare utrustning för att successivt kunna öka kapaciteten. Detta bör ske på marknadsekonomiska villkor.
Detta val av teknik är kostnadseffektivt, eftersom det ger mer normala avskrivningstider än man är van vid inom IT-området.


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietFakta
Medlemmar
Projekt
Vision
Publicerat

Seminarier
Nyhetssidan

Fiberoptik
Tekniska begrepp
IT-infrastruktur i Sverige
Kommentarer till Generell specifikation för Internettjänst
Kommentarer till Generell vägledning till framtidssäker IT-infrastruktur
Bandbreddstest
IT-säkerhet< < Tillbaka