Projektplan till Breddtjänster

Breddtjänster / Vad är Breddtjänster? / Projektplan
2004-04-07

Projektplan för BREDDTJÄNSTER – ett nytt skede i IT-politiken

Bakgrund
IT-kommissionen publicerade i juni 2002 boken ”Breddtjänster – ett nytt skede i IT-politiken”. Den presenterades vid en presskonferens som hölls av näringsminister Björn Rosengren i samband med öppnandet av Offentliga rummet i Luleå. I boken myntas begreppet Breddtjänster, IT-kommissionens namn på attraktiva, långt utbyggda digitala tjänster, till nytta för enskilda människor, företag och förvaltningar – själva grunden till ett IT-samhälle för alla. Boken innehåller, förutom IT-kommissionens förslag till ett handlingsprogram för breddtjänster, även visioner för tjänsteutvecklingen inom områdena vård, näringsliv, arbete och lärande. Handlingsprogrammet är uppdelat i två delar: Handlingsprogram för långsiktiga satsningar på bred information Handlingsprogram för vidareutveckling av bredband IT-kommissionen beslutade att slutårets arbete ska inriktas på att fördjupa och i möjligaste mån bidra till att förverkliga handlingsplanen för breddtjänster. Handlingsplanen ska ha stor bredd med såväl hård som mjuk infrastruktur där helheten blir viktig. Fokus för det fortsatta arbetet är IT:s nytta i användbara tjänster. Sekretariatet bör utveckla innebörden av bred information och praktiska konsekvenser. Ledamöterna bör i så stor utsträckning som möjligt engageras som resurs i arbetet, t ex som ordförande i seminarier eller hearings. Projektet ska utmynna i en mindre slutrapport samt ett antal delrapporter.

Syfte
Syftet med projektet är:
att bidra till regeringens aktiva arbete för utveckling av breddtjänster
att bidra till myndigheternas utveckling av samhällets informationsresurser och att dessa görs tillgängliga för utvecklingen av breddtjänster
att bidra till utvecklingen av nyttiga och användbara tjänster på nätet
att informera och sprida kunskap om nyttan med breddtjänster

Kommunikationsmål
Kommunikativa mål ska formuleras både på övergripande nivå och för respektive delprojekt eller arena. De bör uttryckas i form av önskvärda bilder och konkreta, mätbara mål, de bör alltså med fördel vara både kvantitativa och kvalitativa.
Övergripande kommunikationsmål
·att lansera begreppen bred information och breddtjänster ·att skapa uppmärksamhet, kännedom och positiv attityd till dessa begrepp samt en tillhörande handlingsplanen
·att bidra till att skapa uppmärksamhet kring andra aktörers initiativ som går i linje med ITK:s arbete och intressen när det gäller breddtjänster

Aktiva och selektiva mediekontakter
Arbetet med mediekontakter handlar mycket om att underlätta för journalister, d v s sätta in IT-kommissionens budskap och frågor i ett sammanhang, presentera tydliga budskap och leverera välformulerade uttalanden samt inte minst tipsa om andra personer för ytterligare kontakt. Mediekontakterna ska diskuteras löpande inom ramen för varje delprojekt och kräver regelbundet samråd mellan projektledare, informationsansvarig och kanslichef.

Målgrupper och mottagare 
Internt
- Näringsministern och hans närmaste omgivning
- Övriga berörda statsråd och deras statssekreterare och sakkunniga
- Vissa handläggare på departementen

Externt
- Beslutsfattare och tjänstemän i förvaltningen på lokal och regional nivå. Främst de med ansvar för verksamhets- och tjänsteutveckling inom områdena 24-timmarsmyndighet, e-Government
- Beslutsfattare inom näringslivet
- Olika nätverk och samarbetspartners som driver delvis samma frågor som IT-kommissionen främst inom området mjuk infrastruktur och utveckling av samhällstjänster
- Forskare verksamma inom mjuk infrastruktur, bred information och tjänsteutveckling
- Media, redaktioner såväl som enstaka journalister Dessa mål- och mottagargrupper måste preciseras utifrån varje enskilt projekt eller arena.

Övergripande informationsinsatser
Information på ITK:s webbplats:
· Handlingsprogram En beskrivning av den handlingsplan som togs vid ITK-mötet den 5 juni 2002.
· Projektplan Hela projektplanen finns tillgänglig. Denna plan är ett levande dokument som ändras kontinuerligt.
· Breddtjänsternas ABC En lättillgänglig, pedagogisk och grundläggande beskrivning och förklaring av breddtjänster. Ska tydliggöra huvudbudskapets tanke att bredband tillsammans med bred information skapar förutsättningar för breddtjänster. Materialet bör presenteras på webben samt i en digital broschyr/folder. Fallbeskrivningar och metodrapport för utvecklare och seriösa intressenter med mer ingående beskrivningar av hur arbetet gått till i olika exempel, vad som åstadkommits och hur, samt framtida utvecklingsmöjligheter.
· Nyhetsbrev. Publiceras då och då när nyheter finns att presentera. Nyhetsbrevet ska även innehålla minst en artikel/reportage med anknytning till ITK:s huvudbudskap, gärna genom att presentera goda exempel på breddtjänster. Där finns också plats där man själv kan anmäla sig eller avanmäla sig som mottagare av nyhetsbrevet.
·Detta har vi gjort. Här presenteras alla aktiviteter som kräver någon form av anmälan. Övriga aktiviteter som är av informationskaraktär redovisas i Nyhetsbrevet. - Ett arkiv där allt vi gjort finns: - Debattartiklar, Skrivelser - Rapporter från seminarier m m - Redovisning av presskonferenser - Videofilmer från olika evenemang Boken Breddtjänster – ett nytt skede i IT-politiken Boken i PDF-format

Övriga insatser utanför projekten
- Riktad spridning till länsstyrelser och kommuner för återföring och ökat medvetande
- Tre regionala seminarier; Lund 26/9, Umeå 16/10, Borlänge 21/10 2002
- Uppföljning av utskick till riksdagsledamöter och en fråga om nästa steg
- Nätverkande med regeringskansliet och myndigheterna
- Fördjupad kontakt med utskotten (Näring, Social, Tranport och Finans) .
- Workshop o seminarium om Tjänstedesign

Arbetsplan Handlingsprogram för breddtjänster

Främjandeprogram för att stimulera utvecklingen av offentliga breddtjänster
I främjandeprogrammet ingår att regeringen aktivt skapar utvecklingsmiljöer för breddtjänster inom den offentliga sektorn och att detta görs i samverkan med näringslivet. De nya utvecklingsmiljöerna bör bygga på samordning och kombinationer av redan existerande resurser inom forskning, offentliga organ och näringsliv. Inledningsvis bör de inriktas på de stora offentliga tjänsteområdena som skola, vård, omsorg och förvaltning. Inrättandet av en främjandekommission Regeringen bör tillsätta en främjandekommission som driver på arbetet med utveckling, samverkan och uppföljning inom ramen för handlingsprogrammet. Arbetet med breddtjänster och bred information kräver både kunskapsstöd och resurser för gemensamt arbete och ledning för att nå en effektiv samordning av utvecklingsarbetet.

Projekt
§ Utformning av främjandeprogram och tillsättande av en främjandekommission
§ Internationellt samarbete och kontakter
§ En bra miljö för tjänsteutveckling (IT:s användning och tjänstedesign)

Handlingsprogram för utvecklingen av bred information Sverige har en guldgruva av information inom den offentliga sektorn. Informationen är idag viktig som underlag för planering, men är samtidigt underskattad som förutsättning för ett rationellt och mångsidigt näringsliv. Om informationen hos myndigheter, kommuner och andra offentliga organisationer görs tillgänglig i digital och strukturerad form, frigörs en ny resurs i samhället för helt nya tjänster vilka ger ökad nytta för många till låg kostnad.

Inventera resurser och planera för digitalisering
ITK föreslår att regeringen ger myndigheterna i uppdrag att inventera sin del av samhällets informationsresurser och att utarbeta en plan för att digitalisera sådan icke digital information, som är en resurs i den breda informationen. Varje myndighet bör beskriva vilken information den förfogar över så att denna information kan utgöra en del av samhällets samlade informationsresurser.

Projekt
§ Utformning av uppdrag till myndigheterna
§ Att främja och besluta om mjuk infrastuktur

Utveckla informationsresurserna
ITK förslår att regeringen ger myndigheterna ett långsiktigt uppdrag genom myndigheternas instruktion att aktivt utveckla och förvalta sin del av samhällets informations och tjänsteresurser. Detta innefattar begrepps och terminologiansvar inom det egna området. Uppdraget tar sikte på att stärka grunden för informationssamhället –tillgänglighet och kvalitet i informationen.

Projekt
§ Informationsresursansvar

Underlätta informationssamarbete, satsa på terminologiarbete och standardisering
ITK föreslår att regeringen utformar regler som skapar ekonomiska förutsättningar för investeringar i digital information, terminologi och standarder. Prissättning och andra villkor för informationsåtkomst om informationsöverföring behöver granskas. Ofta kan utvecklingen av bred information om breddtjänster försvåras i onödan. Utveckling av metodkunnande och teori om standard ges ett bra stöd för att kunna vara en gemensam resurs för utvecklingen av informationsresurser i Sverige.

 Projekt
§ Finansierings- och prissättningsfrågor
§ Aktivera intressenter för informationsstandarder och terminologi

Skydda den personliga integriteten
ITK föreslår att regeringen ser över regler som har betydelse när information om enskilda och annan information blir en del av den breda information som krävs för breddtjänster.

Utveckla grundtjänster och annan infrastruktur
ITK föreslår att regeringen utformar besluts och samrådsprocesser för myndigheternas gemensamma arbete med att utveckla och förvalta informations och tjänsteresurser, bland annat grundtjänster (tjänster som än nödvändiga för att information ska kunna vara tillgänglig, exvis katalogtjänster, adressregister, sammanställningstjänster, betalsystem, elektroniska signaturer mm.), liksom för att främja en samverkan med näringslivet. Detta gäller bland annat sådana infrastrukturer som termkataloger, metadatasystem, förmedlings och katalogtjänster. Arbete bör stödjas hos myndigheterna att skapa bra metadata för de informationsresurser de förvaltar, samt att utveckla lämpliga principer och tekniska system för metadataanvändningen. Utvecklingen av målgruppsinriktade grundtjänster bör stimuleras (pensionärer, långtidssjuka, barn, föräldrar etc).

Projekt
§ Områden för informationssamverkan Arbetsmarknad- Susanne Eliasson
Turism - Bo Beckeström
Skola- Per Hjertén
Vård och hälsa - Bo Beckeström
E-handel - Sören Lindh
Byggbranschen -Susanne Eliasson
Statistik - Sören Lindh
§ Verktyg och metoder för bättre informationshantering

Stimulera forskning och kompetensutveckling om bred information ITK föreslår att regeringen gör insatser för forskning och för att effektivisera användningen av samhällets informationsresurser men också för att öka kunskapen inom svenska universitet och högskolor. Resurserna för utbildning och kompetensutveckling inom området bred information bör öka.

Projekt
§ Kompetensutveckling, kompetensbrist eller kompetenskatastrof?

En modernisering av svenskt arbetsliv
ITK föreslår att regeringen tar initiativ till ett bredare program för en modernisering av svenskt arbetsliv med avseende på ett effektivare utnyttjande av näringslivets del av samhällets informationsresurser. Arbetet bör ske i samverkan med arbetsmarknadens parter och programmet bör vara inriktat mot utveckling av bred information inom arbetslivet. Detta för att möjliggöra en ökad produktivitet och informationsförhållanden som motsvarar kunskapssamhällets krav.

Projekt
§ Utveckling av handlingsplan

Handlingsprogram för vidareutveckling av bredbandet

Ge Sverige ett bredare bredband, Göra en övergripande bredbandsplan, Skapa en stödjande expertgrupp och Stimulera lokal finansiering ITK föreslår att regeringen utformar en tydlig övergripande plan för hur bredbandet ska utvecklas i Sverige, samt inrättar en oberoende expertgrupp som kan utgöra en kompetent och oberoende rådgivande grupp till kommunerna i tekniska och ekonomiska frågor. IT-kommissionens övergripande plan, baserad på kommissionens vision 1999, bör aktualiseras i förhållande till den utbyggnad som idag pågår och fungera som ledning för utvecklingsarbetet. Regeringen bör ge expertgruppen i uppdrag att informera om kommunernas möjligheter att finansiera bredbandsutbyggnaden med infrastrukturlån. Dessa lån har lång löptid och låg ränta. Flera institut, (Kommuninvest, SEK, EIB med flera) kan ge liknande lån i utbyte mot solidarisk borgen kommunerna emellan. Det viktiga är att kommunerna ser att bredband är en viktig infrastruktursatsning för framtiden. IT-kommissionen föreslår även att regeringen i den föreslagna övergripande planen särskilt behandlar frågan om tillgänglighet, det vill säga att samhällskritiska förbindelser kan upprätthållas utan avbrott. Allt fler tillämpningar blir av det slaget och berör allt fler användare. En viktig aspekt i sammanhanget är frågan om reservkraft. När alltfler vardagliga tjänster, till exempel breddtjänster, blir beroende av Internet och iptrafik är en förutsättning för ett fungerande samhälle att kraftförsörjningen till alla punkter i nätet kan upprätthållas, även i händelse av strömavbrott på elnätet. Regeringen bör samla berörda aktörer på marknaden för samråd om lämpliga åtgärder för en hög tillgänglighet.

Stärk säkerheten
ITK förslår att regeringen skärper kraven på myndigheterna att betona säkerhet i samband med upphandlingar. Staten kan ställa höga krav på säkerhet i kommunikationstjänster, tillämpningar och hårdvara och därigenom gå i bräschen för bättre säkerhet för alla.

Projekt
§ Bredband och säkerhet

Standardavtal för konsumenter
ITK föreslår att regeringen ger Konsumentverket uppdraget att ta fram ett standardavtal för abonnemang för Internetanslutning för enskilda personer. IT-kommissionen vill med förslaget bidra till att rimliga krav på IT-infrastrukturens tillgänglighet och funktion formuleras och förhandlas med branschen för att därigenom skapa förutsättningar för bra Internetförbindelser för enskilda konsumenter. IT-kommissionen har bidragit till utvecklingen av testprogrammet TPTEST med vilket man enkelt kan mäta den reella överföringshastigheten i en given situation. Kommissionen har också tagit fram en generell specifikation av en Internettjänst. Specifikationen tillsammans med TPTEST kan utgöra grunden för avtalskraven.

Projekt
§ Standardavtal för konsumenter

Upphandla för ett bättre Internet
ITK föreslår att regeringen tar initiativ till att kravspecifikationen för offentligt upphandlade system ska kunna använda IPv6 vid sidan av IPv4. EU har i ett meddelande pekat på behovet av att så snabbt som möjligt övergå till IPv6 som protokoll på Internet. Sverige bör ta initiativ till detta genom en aktiv insats från statens sida. IPv6, "Internet Protocol version 6" (eller IPng, "Internet Protocol next generation”) är en ny version av ett av de mest grundläggande protokollen för överföring av information på Internet. Den nya versionen medför ett antal viktiga förändringar för Internets prestanda. Det utökar exempelvis antalet adresserbara datorer och förbättrar möjligheterna att säkra kommunikationsinfrastrukturen. IPv6 förväntas samexistera med IPv4 under en relativt lång övergångsperiod.

Projekt
§ Upphandla för ett bättre InternetLänkar
» Projektplanen i pdf-format


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietProjektplan
Handlingsprogram
Exempel på breddtjänst - mobila journaler
Nyckelbegrepp och definitioner
Exempel på breddtjänster


< < Tillbaka