Exemplen hämtade från det regionala seminariet i Lund den 26 september 2002

Breddtjänster / Vad är Breddtjänster? / Exempel på breddtjänst - mobila journaler
2004-04-07

Mobil åtkomst - exempel från hemvården i Landskrona

Vid IT-kommissionens seminarium i Lund härom veckan presenterades flera intressanta projekt. Ett av dem handlar om mobila journaler inom hemvården i Landskrona kommun och går under namnet Mobil åtkomst. Tanken är att utrusta personalen inom hemvården med en handdator med vars hjälp de får ständig tillgång till aktuell patientinformation och journaler. Via handdatorn kan personalen på fältet också själva lägga in information direkt i systemet, på så sätt finns alltid aktuell information om varje patient tillgänglig.

Det låter kanske som en självklarhet att ändringar i patientens journal förs in omedelbart. Men inom hemvårdens patrullverksamhet är det inte ovanligt att de anställda bara är inne på kontoret en eller ett par dagar i veckan. Resten av tiden befinner de sig ute hos patienterna och all information och dokumentation samlas då i anteckningsblocket eller på lösa lappar. Väl tillbaka på kontoret läggs veckans samlade information in i det centrala dokumentationssystemet. Det är lätt att inse vilka vinster i kvalitet och effektivitet en ständig tillgång till journal och patientinformation innebär för både vårdpersonalen och patienterna. En obruten vårdkedja med patienten i centrum förutsätter ett obrutet stödsystem där informationen är tillgänglig.

Omsorg 2000 – ett gemensamt dokumentationssystem
Annmarie Holmqvist, rehabiliteringsansvarig i kommunen berättar att satsningen på mobil åtkomst av journaler grundas på ett gemensamt datoriserat dokumentations- och beslutsstödsystem för samtliga vårdgivare inom kommunens vård- och omsorgsverksamhet. Systemet infördes redan 1997 och innehåller kliniska data, individuella vårdplaner, listor på hjälpmedel eller medicin som skrivits ut samt uppgifter om anhöriga och andra kontaktpersoner m.m. Fördelarna med ett gemensamt system är många menar hon – yrkesrollerna och därmed ansvaret mellan olika vårdgivare blir tydligare, informationen är strukturerad vilket i sig ökar tillgängligheten, att alla vårdgivare har tillgång till nödvändig information ökar naturligtvis också kvaliteten i både vård och uppföljning.

Vinster för både personal och patienter
Med erfarenheterna från utvecklingen av det gemensamma dokumentationssystemet föddes så idén om att utveckla satsningen för att kunna nå systemet även via mobila terminaler. Kommunen såg stora vinster med ett sådant system, både för patienter och för personal. Personalen i patrullverksamheten tar ofta emot larm och gör utryckningar hem till patienten. När de har tillgång till all nödvändig data om patienten kan de naturligtvis komma dit väl förberedda, de känner till personens historia vilket naturligtvis ger ökad trygghet för patienten och minskar risken för felbehandling. För personalen innebär det också tidsvinster som gör att mer tid kan ägnas åt patienten. Dessutom har det visat sig att användningen av modern teknik bidrar till högre status för yrket.

Infrastruktur som inte räcker till?
Bo Palmaer från Sigma AB som varit kommunens partner i projektet pekar på flera tekniska val och överväganden som gjordes inom projektet. Tanken att använda bärbara datorer avfärdades snabbt efter några veckors testperiod. Utrustningen upplevdes som alltför tung och otymplig och därför föll valet på istället handdatorer. Nästa knäckfråga var själva kommunikationslösningen, hur skulle de mobila enheterna kommunicera med det centrala systemet? Uppkoppling via GSM visade sig vara alltför långsam och bandbredden otillräcklig. Dessutom var säkerheten bristfällig och kommunikationskostnaderna alltför höga. Istället prövades anslutning via GPRS som ger ständig uppkoppling med högre bandbredd. Betalningsmodellen innebär dessutom att användaren betalar för den mängd data som överförs istället för den tid man är ansluten. Resultatet var bättre, men inte heller GPRS visade sig tillräckligt för att utvidga projektet till att omfatta hela hemvårdens organisation. Idag finns ingen operatör som kan erbjuda en tillfredställande lösning för Landskrona kommun. I väntan på en utbyggnad av infrastrukturen för mobil kommunikation har projektet tyvärr därför avstannat.

Nästa steg
Trots att tekniken idag hindrar att projektet genomförs fullt ut saknas det inte idéer om hur systemet skulle kunna utvecklas. Annmarie Holmqvist hoppas att man inom en snar framtid ska kunna införa positioneringstjänster, t ex kartor och vägbeskrivning som hjälper personalen att hitta snabbaste vägen till patienten. Med hjälp av elektroniska nycklar skulle personalen snabbare kunna ta sig in till patienten i en akutsituation. Hon tror också att det finns stor potential för ökat läkarstöd i hemsjukvården, patrullpersonalen kan med mobila digitalkameror dokumentera t ex sår eller andra skador och konsultera en läkare i hur det bör behandlas. Många patienter som vårdas i hemmet behöver hjälp med t ex livsmedelsinköp eftersom de inte själva kan ta sig till affären. Om dessa inköp kan göras via Internet med hjälp av de mobila terminalerna kan patienten själv få möjlighet att se varorna och ta aktiv del i inköpen.

Mer information
Vill du veta mer om projektet mobil åtkomst?
Ta kontakt med Annmarie Holmqvist, Landskrona kommun annmarie.holmqvist@vao.landskrona.se
Eller Bo Palmaer, Sigma bo.palmaer@sigma.se


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietProjektplan
Handlingsprogram
Exempel på breddtjänst - mobila journaler
Nyckelbegrepp och definitioner
Exempel på breddtjänster


< < Tillbaka