Det IT-rättsliga observatoriet

IT-rätt / Vision
2004-04-07
Vision

Det IT-rättsliga observatoriet skall skapa ökad förståelse för legala förändringsbehov och bidra till att lägga grunden för en framtida rättsordning där IT inordnas på ett bättre sätt än i dag.

Mål

 • Det IT-rättsliga observatoriet skall identifiera och diskutera problem inom rättsordningen med god framförhållning för att underlätta och påskynda förändringar och moderniseringar av lagstiftningen.

 • Observatoriet skall inom ramen för av IT-kom- missionen prioriterade områden självständigt ta fram underlag för kommissionens råd till rege- ringen om rättsliga angelägenheter.

 • Observatoriet skall stimulera till debatt om IT- rättsliga frågor.


Arbetssätt

 • God överblick över legala initiativ, både nationellt och internationellt

 • Eget arbete av observatoriets medlemmar

 • Dialog och samverkan med berörda parter och intressenter på den offentliga och den privata sektorn.

 • Arbete i nätverksform.

 • God kontakt med arbetet inom pågående, anknytande utredningar, både rent rättsliga och andra.

 • Öppna diskussioner i form av utfrågningar o.l. om angelägna ämnen.

 • Diskussionerna kan företrädesvis formuleras som scenarier valda utifrån de prioriterade områdena.

 • Stöd åt utredningar och studier i form av initieringshjälp, prioriteringsdiskussioner, och resultatspridning.

 • Publicering av slutsatser, omdömen och rekommendationer.Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietNyhetssidan

Syfte & Bakgrund
Vision
Ledamöter
Rapporter
PM
Skrivelser
Kalender
Nätverk
Protokoll
Det här har observatoriet gjort
Publicerat
< < Tillbaka