Det IT-rättsliga observatoriet

IT-rätt / Syfte & Bakgrund
2004-04-07
Syfte & Bakgrund

Bakgrund - se högerspalten

Det IT-rättsliga observatoriet står som "varumärke" för IT-kommissionens arbete inom det rättsliga området. Det har till uppgift att urskilja och beskriva områden och frågor, där användningen av IT innebär juridiska svårigheter, framför allt sådana som idag är ofullständigt kända och diskuterade.

Verksamheten skall sålunda vara huvudsakligen framåt- blickande. Observatoriet skall försöka se längre än till de dagsaktuella rättsliga aspekterna på IT. Det skall ägna sig åt en "rättslig futurologi" som eftersträvar att komma till rätta med den kritik som ofta hörs om juri- disk eftersläpning. Sammanfattningsvis skall observa- toriet verka genom ett spekulativt, framtidsorienterat övervägande av rättsliga nykonstruktioner som komp- lement till diskussion av gällande rätt (lex lata) och argumentation för föreslagna ändringar etc. (lex ferenda).

Man kan tala om en lex ponderanda - en spekulerande och prövande analys av lagen.

Syftet är att formulera strategier för framtiden - inte enbart att avlägsna existerande hinder för IT-användningen. Observatoriet skall också sträva efter att klargöra positiva möjligheter att använda rättsliga styrmedel för att bidra till en god och effektiv IT-användning. Observatoriet skall sörja för ett gott underlag för sina redovisningar och råd men behöver däremot inte som en vanlig lagstiftningskommitté komma med detaljerade förslag till lösningar.
Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietIT-propositionen 1995
Förhållandet till IT-kommissionen< < Tillbaka