Det IT-rättsliga observatoriet

IT-rätt / Protokoll
2004-04-07
Det IT-rättsliga observatoriet bildades hösten 1996. Det första mötet ägde rum den 5 november 1996.

Övriga protokoll, se högerspalten.

Första möte den 5 november 1996

Bakgrunden

Peter Seipel presenterar IT-kommissionens vision och mål fram till maj 1998. Till kommissionens uppgifter hör att initiera ett IT-rättsligt observatorium. Detta uppkom som en idé i den ”andra kommissionen”. Kommissionen kommer att ta ställning till ett handingsprogram för observatoriet.

Peter Seipel presenterar basidéerna för observatoriet som innebär bl.a. att observatoriet skall vara framåtblickande och spekulativt och försöka utveckla de egna perspektiven.

Detta första möte har sammankallats för att diskutera möjliga arbetsuppgifter och arbetsformer. De inbjudna representerar olika perspektiv och kunskaper. Juridiken spelar huvudrollen men också andra persektiv är angelägna, inte minst de som anknyter till den nya miljön för informationsbehandling.Diskussion

Hur ska man handskas med osäkerheten? Är den för besvärande? Hur pass detaljerade resultat bör observatoriet ha ambition att åstadkomma? Bör inriktningen vara att indentifiera vissa tidlösa problem? Jfr grundidéer om elektroniska dokument.

Har problemen ändrat karaktär under resans gång? Vilken är uppgiften? Rådgivning åt teknikerna för att ge dem möjligheter till vägval med utgångspunkt i uppkommande praktiska frågor Viktigt att inte ha för hög ambition utan att anpassa arbetsuppgifterna till kompetensen och arbetsmöjligheterna.

Ett samtalsforum? Ett tankeutbyte kring utvalda problem. I bästa fall kommer det ut värdefulla resultat – jfr de insatser som sker på andra håll och med betydande resurser. Korta skrifter som ett sätt att formulera resultaten av observatoriets arbete? Turbulensen gör det nödvändigt att försöka höja blicken och urskilja de stabila elementen. Det bör gå att förut-säga en hel del av framtiden även om takten i utvecklingen är problematisk. Användarsynpunkter har fått allt större betydelse jämfört med de tekniska drivkrafterna. De närmaste fem åren bör vara förutsägbara – de stora förändringarna förekommer men inte så ofta. Angeläget att försöka ha framförhållning även om det är svårt. Uppgiften att diskutera alternativa lösningar bör vara angelägen. Det handlar då om att försöka konstruera åtminstone skissartade lösningar.

Går det att styra tekniken? I vilken utsträckning skapar detta svårigheter för ett observatorium? Vad skall man försöka betrakta i omgivningen? Jfr t.ex. förändringar i stort i samhället som sammanhänger med IT-utvecklingen. Vad finns t.ex. att säga om ”informationssamhället” som begrepp jämfört med rättsliga frågor och förhållanden. Motsvarande fråga kan ställas om ”arbetslivet". Är de utredningar som pågår ojämnt fördelade? Finns det luckor och blinda fläckar?

Förmedling av resultat och information om pågående utredningar etc. som en del av arbetet.

Hur mycket ”back-log” finns det i form av problem som väntar på sina lösningar? Hindrar denna back-log den framåtblickande verksamheten. Är det nödvändigt att fokusera på konkreta frågor och föreslå lösningar? Jfr teknikernas återkommande frågor till juristerna; ”hur gör vi?”. Räcker det att samla in ”praktiska frågor” – jfr svårigheten att förutse och spekulera om vad som kan inträffa ”i verkligheten”. Hur är det med det ”jordnära” i förhållande till ”det avlägsna"?

Samband med utbildning? Vilka hotbilder och problembilder finns att urskilja med syfte att koppla till utbildning.

Hur långt in i framtiden ligger framtiden?Efterfrågetrycket är just nu enormt starkt. Frågorna är oftast mycket enkla – många gånger krävs inte ens någon diskussion om nya lagregler (”vem får öppna min e-post”). De enkla frågorna som fokus.

Tvekan förekommer till den praktiska inriktningen. Detta kan vara en del av uppmärksamheten men knappast huvuduppgiften. Jfr observatoriets natur att vara långt från marken. Det finns andra som svarar för att besvara de enkla frågorna.

Det behöver inte handla om val mellan ytterligheter. Observatoriet skall både blicka framåt och ta fatt i den back-log som föreligger. Den senare uppgiften kan utgöra en grund för den förra. Jfr också uppgiften om beskrivning av problem- och utredningsläge.

Problemorientering och scenarier kan ses som ytterligheterna. Observatoriet bör ligga någonstans mittemellan. Jfr scenariet som extrapolering av det vardagsnära.Peter Seipel sammanfattar

  • Någon form av nulägesbeskrivning inklusive funderingar om samhällsaspekter är nödvändig liksom jämförelser med andra fenomen.
  • En teknikframskrivning med både hårda och mjuka aspekter (t.ex. för arbetslivet).
  • Diskussion om några olika scenarier valda på grundval av prioriterade områden/verksamheter.
  • Slutsatser, omdömen, rekommendationer skall presenteras.


Första sidan | Det IT-rättsliga observatoriet12 februari 1997
3 maj 2001< < Tillbaka