Det IT-rättsliga observatoriet

IT-rätt / Protokoll / 3 maj 2001
2004-04-07
Sammanträde den 3 maj 2001

1. Sammanträdet öppnades
2. Den utsända dagordningen godkändes
3. Integritetsutredningen
Utredningens uppdrag och de förslag som nu förelåg för diskussion inom utredningen presenterades. Vid den efterföljande diskussion framkom bl.a. följande synpunkter:
- En fråga är om utredningen riktar in sig på informationens art eller på själva förvaret av informationen. Det är betydande skillnad mellan t.ex. straffrättens och personuppgiftsskyddets reglering i detta avseende. Strategin måste bygga på en åtskillnad mellan informationsinnehåll och förvar. Betydelsen av distinktionerna mellan "olovligen" och "obehörigt" bör utredas närmare. Diskussionen visar på behov av att orientera den mot den straffrättsliga problematiken och inte enbart fokusera på personuppgiftsproblematiken. Märk bl.a. behovet att ge en straffrättslig lovlighetsgrund för att gå in i arbetsgivarens system
- Det kommer att föreligga svårigheten att helt spärra bort enskilda meddelanden även om arbetsgivaren bestämmer att systemet endast får användas för kommunikation som har med arbetsplatsen och arbetsuppgifterna att göra. Beakta i detta sammanhang Europarådets konventioner och skydd av mänskliga rättigheter. Det kan bedömas som tveksamt om arbetsgivaren kan få råda över dessa situationer.
- Ett behov av presumtionsgränser kan aktualiseras; Man behöver se systemet som helhet, det enskilda "utrymmet", det enskilda meddelandet.
- Uppkommer det särskilda frågor inom den offentliga verksamheten? Kommer utredningens förslag att innebära att de offentliga arbetsgivarna måste utfärda regler. Det går nämligen inte att blanda privat och offentligt i det allmännas verksamheter. Det gäller att hålla isär och att få samma betraktelsesätt på det elektroniska området som på det traditionella.
- Kan man verkligen låta det faktum styra att något meddelande har kommit till med arbetsgivarens utrustning. Exempel finns på regleringar som lägger ribban mycket högt när det gäller att få tillgång till meddelanden under befordran – jfr. regler om teleavlyssning. Det bör vara angeläget att laborera med olika nivåer av skydd och inte använda trubbiga instrument.
- Hur långt får arbetsgivarens rätt till loggning utsträckas?
- Hur ser utredningen på den alltmer ”upplösta” arbetsplatsen?
- Det bör finnas privata utrymmen i systemen och möjligheter att få privata meddelanden styrda till den privata sfären. Arbetstagaren har alltid behov av en privat sfär också in i arbetslivet. För stor närgångenhet accepteras inte. Det är av stor betydelse att beakta hur det faktiskt går till på arbetsplatser och vad som anses vara en rimlig privatsfär på arbetsplatsen. Man kan skada viktigt kreativitet genom regler som är okänsliga för detta. Utredningen bör söka belysa i vilken utsträckning man kan lämna frågorna åt parterna på arbetsplatsen eller till kollektivavtal.
- Det är viktigt att situationen är klar och entydig. Det får inte bli så att det råder osäkerhet om vilka meddelanden som får öppnas eftersom det då föreligger en risk att meddelanden blir liggande oöppnade. Framför allt skulle det vara till skada om det kom regler som säger att registratorer kan begå brott genom att öppna en försändelse till myndigheten.
4. Samverkan ADBJ
Kjell Skoglund presenterade en ide om en seminarieverksamhet ute i landet i samverkan medföreningen för ADB och Juridik. Han arbetar vidare med idén.
5. Antologin
Peter Seipel redogjorde för det utsända utkastet till disposition av antologin. Vid den efterföljande diskussionen framkom att antologin bör kompletteras med ett avsnitt om e-pengar och att en mer allmän immaterialrättslig studie bör ingå. Vidare bör en författarträff innan projektet startar övervägas.
5. Skrivelse, remissyttranden etc.
- Offentlighets- och sekretesskommitténs betänkande …

Efter diskussion beslöts att Per Furberg skulle återkomma med ett utkast till remissvar att tas upp på kommande sammanträde
- Fri agent, egenställd …, En summering
Efter diskussion kring Mats Utbults summering av projektet fick Håkan Hydén i uppdrag att skriva ett utkast till en skrivelse från observatoriet till IT-kommissionen inför nästa sammanträde
6. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum den 12 juni 2001


Första sidan | Det IT-rättsliga observatoriet12 februari 1997
3 maj 2001< < Tillbaka