Det IT-rättsliga observatoriet

IT-rätt / Protokoll / 12 februari 1997
2004-04-07
Sammanträde den 12 februari 1997

1. Sammanträdet öppnades
2. Den utsända dagordningen godkändes

3. WIPO-konferensen
Henry Olsson, Justitiedepartementet, lämnade en redogörelse för vad som förevarit vid WIPO- konferensen i december 1996 i Geneve.
Ledamöterna diskuterade vilken inverkan resultaten av WIPO-konferensen kommer att ha på utvecklingen inom immaterialrätten.
4. IT-OBS fortsatta verksamhet
Kjell Skoglund redovisade ett förslag till en planläggning av observatoriets verksamhet under våren 1997. Ledamöterna utbyte synpunkter kring förslaget och beslöt anta en arbetsplan. Ledamöterna diskuterade formen för det s.k. yttre nätverket och beslöt att återkomma till frågan vid nästa sammanträde.
5. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum den 25 mars 1997, kl. 16.00 - 18.00.


Första sidan | Det IT-rättsliga observatoriet12 februari 1997
3 maj 2001< < Tillbaka