Det IT-rättsliga observatoriet

IT-rätt / Ledamöter
2004-04-07
Ledamöter

Peter Seipel - Ordförande i Observatoriet, ledamot av IT-kommissionen och professor i rättsinformatik vid Stockholms universitet, där han sedan 1968 leder Institutet för rättsinformatik.

Joachim Benno - arbetar särskilt med frågor rörande konvergens och elektronisk handel. Tidigare huvudsekreterare i Konvergensutredningen (SOU 1999:55) Har arbetat med IT-rättsliga frågor sedan slutet av 1980-talet, bl.a. vid Institutt for Rettsinformatikk i Oslo (lagvalsfrågor och frågor rörande yttrande- frihet) och hos Kommunikationsforskningsberedningen. Författare till bl.a. Det IT-rättsliga Observatoriets rapport 6/98 "The anonymisation of the transaction and its impact on legal problems..."

Viveca Sten - har sedan 10 år arbetat med internationella IT-frågor, bl.a. systemupphandling, upphovsrättsliga IT-frågor, outsourcing och Internetärenden. Sten har tidigare varit verksam som bolagsjurist på SAS, chefsjurist hos Smart AB och chefsjurist hos Letsbuyit.com

Peter Danowsky - har arbetat med mediajuridik sedan lång tid tillbaka; integritetsskydd och upphovsrättsliga frågor. Danowsky har också arbetat med avtal som rör strukturförändringsarbetet i denna bransch.

Malin Forsman - arbetar med IT-rätt och upphovsrätt i den digitala miljön. Edmar var tidigare jurist vid det regeringsinitierade projektet Kulturnät Sverige och arbetade då med juridisk rådgivning kring Internetpublicering

Per Furberg - har arbetat med IT-rättsliga frågor under lång tid, främst inom olika statliga utredningar men även internationellt inom bl.a. OECD och Europarådet. Arbetet har rört bl.a. civil-, förvaltnings-, straff- och processrättsliga frågor med anknytning till elektronisk dokumenthantering, elektroniska pengar m.m.

Johan Hirschfeldt - har ägnat sig mycket åt den offentliga rätten, både dess konstitutionella del med bl.a. yttrandefrihetsfrågorna och dess förvaltningsrättsliga del. IT-rättsliga frågor har Hirschfeldt tidigare arbetat med bl.a. vid tjänstgöring hos JO och som särskild utredare i tulldatarättsliga frågor. Domstolarnas användning av IT och de möjligheter till förändringar av arbetsorganisationen och processordningen som detta kan komma att medföra är frågor han vill uppmärksamma inom Observatoriet.

Christina Ramberg - intresserar sig främst för elektroniska affärer, frågor kring Internet-avtal och elektroniska signaturer. Sedan 1996 är Ramberg Sveriges representant i FN-organet UNCITRALs Working Group on Electronic Commerce. Hon är också expert i Internationella Handelskammarens projekt om elektronisk handel.

Håkan Hydén - arbetar med studier om rättens funktioner och konsekvenser i olika hänseenden. Hydén intresserar sig framförallt för industrisamhällets övergång till informationssamhället.

Katarina Högbom - arbetar med bolagsrättsliga frågor och med elektronisk handel. Högbom är ordförande i IT-företagens juridiska råd.

Agne Lindberg - har arbetet med IT-frågor sedan 10 år tillbaka; avtalsfrågor, elektronisk handel, upphovsrättsliga frågor bl.a. förhindrande av s.k. piratkopiering av datorprogram.

Hans Sundström - arbetar med Toppledarforum och andra övergripande projekt med anknytning till IT och rättsliga frågor gentemot offentlig sektor. Sundström har breda verksamhetskontakter med förvaltningen. Han arbetar även inom EU med IT-rättsliga frågor.

Nicklas Skår - har arbetat länge med IT-rätt en och dess betydelse för företagandet med särskild inriktning på dataskydd och elektronisk handel. Han är f.n. verksam vid Svenskt Näringsliv och har tidigare arbetat med dessa frågor vid Svenska Bankföreningen.

Monique Wadsted - är affärsjurist med inriktning på IT-, reklam och mediebranscherna. Hon är ledamot av styrelsen för BitoS och producerar en del av tidskriften Resumés Marknadsrättssidor på Internet.

BG Wennersten - har under många år arbetat med IT-frågor både som journalist och konsult. Wennersten är speciellt intresserad av frågeställningar om värdering av information - radikalt nya principer måste växa fram genom ökande inslag av nätbaserad verksamhet och digital hantering av information i alla former - och om hur upphovsrätt och intellectual property rights kommer att fungera i framtiden.

Kerstin Wiss Holmdahl - arbetar sedan ett antal år tillbaka med elektronisk handel och andra IT-relaterade frågor. Började med juridiska frågor inom Toppledarforum och arbetar nu bredare med frågor relaterade till elektronisk handel inom den offentliga sektorn.

Kontaktperson är Kjell Skoglund, projektledare åt IT-kommissionen.
Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietNyhetssidan

Syfte & Bakgrund
Vision
Ledamöter
Rapporter
PM
Skrivelser
Kalender
Nätverk
Protokoll
Det här har observatoriet gjort
Publicerat
< < Tillbaka