Det IT-rättsliga observatoriet

IT-rätt / Det här har observatoriet gjort / Regulation Management - Nya verktyg för lagstiftare och andra regelskapare
2004-04-07

"Regulation Management - Nya verktyg för lagstiftare och andra regelskapare"

Anmälan - se Kalendersidan

NY TID
Tid: Den 25 oktober 2001
Kl. 12.00 – 16.00
Lokal: Stora Tigern, Fredsgatan 8, Stockholm


Att utarbeta rättsliga regler är en krävande uppgift. Tiden är ofta knapp, sakfrågorna komplicerade, de berörda regelområdena många. Det finns goda skäl att lära känna möjligheterna att kombinera traditionella arbetssätt med nya, IT-baserade hjälp-medel. Vid seminariet kommer tre sådana hjälpmedel att presenteras och diskuteras.
Ett av dem handlar om s.k. beslutstabeller som innebär möjligheter att på elektroniska ”juridiska kalkylark” beskriva och analysera regler och regelsamband i syfte att t.ex. kartlägga logiska luckor och kontrollera olika detaljreglers överens-stämmelse med varandra.
Ett annat handlar om s.k. morfologisk analys av sakförhållanden och handlings-alternativ, där datorstödet bl.a. ger möjligheter att fingranska praktiska situationer och sortera bort ovidkommande och betydelselösa faktorer.
Det tredje handlar om verktyg för att beskriva egenskaper hos rättsliga texter, både formella egenskaper som t.ex. att en text utgör en kapitelrubrik och innehållsmässiga som t.ex. att en text definierar ett visst begrepp.
För att diskutera de möjligheter för praktiskt normeringsarbete som kan ligga i sådana verktyg – illustrerade med Match™ utvecklat av holländska Knowledge Economies, CASPER (Computer Aided Scenario and Problem Evaluation Routine) utvecklat av Försvarets forskningsinstitut, samt XML (eXtensible Mark-up Language) - vill IT-kommissionens IT-rättsliga observatorium inbjuda Dig till detta seminarium.
Seminariet hålls på engelska. Dokumentation kommer att tillställas anmälda deltagare.

Preliminärt program:

Prof. Dr. G.L. Lucardie och Dr. R.W. Overhoff, Knowledge Economies
Presentation av Match™. Programmet är avsett att användas i många regelhanter-ingssammanhang (”regulation management”) för att beskriva regelstrukturer, testa regler mot varandra, förenkla regelutformningen, finna regelsammanhang m.m. Ex-empelvis kan det vara fråga om att utforma och pröva en komplicerad mängd regler inom skatterätten. I beslutstabellform kan då återges alla regelvillkor som måste tes-tas (t.ex. en beloppsgräns, vilken utlöser en särskild spärregel) och hur villkoren kan vara kombinerade med och relaterade till varandra (t.ex. att olika villkorsmönster leder till olika tillämpningar av spärregeln). Match™ ger också möjligheter att t.ex. analysera ekonomiska aspekter på regelsystem och att följa upp den praktiska an-vändningen av regler.
Professor Lucardie har tidigare åt bl.a. det holländska justitieministeriet utvecklat IT-stödda beslutstabeller för regelformulering och regeladministration. Dr. Reinier Overhoff har skrivit sin doktorsavhandling om "Regulation management through visual schemes".

Dr. Tom Ritchey, Försvarets forskingsinstutet
Dr. Ritchey kommer att presentera s.k. morfologisk analys, en metod för strukturera och analysera omfattande problemkomplex (t.ex. kärnkraftens rättsliga reglering) och söka lösningar genom att värdera olika, tänkbara situationer och olika kombinationer av faktiska omständigheter. Kort sammanfattat innebär morfologisk analys att identi-fiera ett problems alla tänkbara parametrar (t.ex. aktörer) och de egenskaper dessa kan ha (t.ex. individ, företag, ideell förening o.s.v.). I matrisform i datorn blir det se-dan möjligt att överblicka och analysera problemkomplexet, framför allt med sikte på att sortera fram de situationer som kräver uppmärksamhet och åtgärder. Möjlighe-terna kommer att belysas med FOI:s datorprogram för morfologisk analys, CASPER.

Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Institutet för rättsinformatik
Professor Magnusson Sjöberg kommer att kort presentera XML, dvs. eXtensible Mar-kup Language. XML har stort intresse när det gäller rättsliga texter men också mer generellt. XML kan användas för att strukturera och märka information så att den blir lättare att hålla reda på, söka i, publicera och återanvända. XML har också sam-band med frågor om säkerhet, t.ex. metoder att säkerställa autenticiteten hos olika versioner av en text. Syftet med XML är att vara ett globalt och universellt format för att beskriva information på ett sätt som är oberoende av enskilda applikationer, ope-rativsystem och leverantörer. Informationen kan märkas (beskrivas) så att den på ett effektivt sätt kan bearbetas, d.v.s. skapas, förändras, administreras och presenteras, av både människor och maskiner.
Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietGratiserbjudanden & IT
Regulation Management - Nya verktyg för lagstiftare och andra regelskapare
Ensamrätter i ny miljö - tre seminarier
Den nya marknaden - seminarium I
Behandling av personuppgifter ....
Rättsinformation & IT 2002
Law and Information Technology. Swedish Views< < Tillbaka