Det IT-rättsliga observatoriet

IT-rätt / Det här har observatoriet gjort / Gratiserbjudanden & IT
2004-04-07

Gratiserbjudanden & IT

TID OCH PLATS
Tid: Den 26 april 2001
Kl. 13.00 – 16.00
Lokal: IT-kommissionen, Hantverkargatan 25 B, Stockholm, lokal Murmästaren


Utredningen om konsumenträttigheter i IT-samhället har i sitt betänkande (SOU 1999:106) Konsumenterna och IT behandlat bl.a. frågan om av gratisprodukter på Internet. Utredaren föreslår med hänvisning till det stora utbudet, att frågan om reglering av konsumenternas rättigheter i samband med gratisprodukter bör övervägas närmare. Utredningen har remissbehandlats. Vissa av remissinstanserna stöder utredningens förslag medan andra motsätter sig en reglering.

I en uppsats från 1997, Konsumenten och kommersiella gåvor (Införd i Juridiska fakulteten i Uppsala årsbok årgång 7 tillägnad Elsa Eschelsson, s. 293-309.) har Lena Olsen, Juridiska institutionen, Uppsala universitet berört kommersiella gåvor av olika slag i konsumentsammanhang. Hennes slutsats blev att rättsläget från en civilrättlig utgångspunkt ofta är svårbedömbart och att lagstiftning därför borde övervägas så att olika utbudsformer kartläggs och analyseras vad gäller de civilrättsliga konsekvenserna.
Gratiserbjudanden har av olika skäl blivit ett allt viktigare konkurrensmedel i kampen om kunderna. Det IT-rättsliga observatoriet bad därför Lena Olsen att närmare studera frågan om gratiserbjudanden över nätet vad gäller eventuellt lagstiftningsbehov. Ett första utkast till en rapport föreligger nu och IT-kommissionens IT-rättsliga observatorium vill därför bjuda in till ett samtal kring detta.

Jag vill be Dig att snarast möjligt anmäla om Du har möjlighet att delta i seminariet.» Observatorierapport 43/2001 Gratiserbjudanden & IT - underlag till ett seminarium, en sammanfattning av synpunkter och slutsatser


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietGratiserbjudanden & IT
Regulation Management - Nya verktyg för lagstiftare och andra regelskapare
Ensamrätter i ny miljö - tre seminarier
Den nya marknaden - seminarium I
Behandling av personuppgifter ....
Rättsinformation & IT 2002
Law and Information Technology. Swedish Views< < Tillbaka