INBJUDAN TILL 2002 ÅRS RÄTTSINFORMATIONSKONFERENS

IT-rätt / Det här har observatoriet gjort / Rättsinformation & IT 2002
2004-04-07

INBJUDAN TILL  SEMINARIUM

Torsdagen den 10 oktober 2002, kl. 09.30 - 16.30

Rosenbads Konferenscenter, Drottninggatan 1, Stockholm  

Rättsinformationen och IT 2002

 " Svårigheternas advokater eller möjligheternas ambassadörer?"

Utvecklingen 1996 - 2002

Seminariet anordnas i samarbete mellan IT-kommissionens IT-rättsliga observa­to­rium (www.itkommissionen.se/observ),  Institutet för rättsinformatik vid Stock­­holms universitet (www.iri.su.se) och Stiftelsen för rättsinformation (www.rattsinfo.se).

Under våren 1996 anordnade  IT-kommissionen och Stiftelsen för rätts-information en hearing om möjligheterna att med hjälp av IT göra rättsinformationen enklare åtkomlig och mer överblickbar för allmänheten.

I oktober 1996 skrev IT-kommissionen till regeringen och föreslog en rad åtgärder när det gäller att göra den grundläggande rättsinformationen åtkomlig med hjälp av IT.

I skrivelsen tog också IT-kommissionen upp olika frågor som rör det allmännas ansvar för spridningen av sådan information.

Kommissionen byggde i stor utsträckning förslagen på vad som kom fram vid den brett upplagda hearingen under våren 1996.

Stiftelsen stödde IT-kommissionens förslag i en skrivelse till regeringen i januari 1997.

Mot denna bakgrund arrangerar nu nämnda organisationer ett seminarium där utvecklingen sedan år 1996 presenteras. Seminariet ska visa vad som gjorts på rättsinformationens område i Sverige sedan år 1996 och även ge deltagarna tillfälle att diskutera valda lösningar och strategier.

Också framtida möjligheter för den elektroniska rättsinformationen kommer att finnas med i bilden.

Seminarieledare är professorn Peter Seipel, ord­förande i IT-kommissionens IT-rättsliga observato­rium, ordförande i stiftelsen och föreståndare för Institutet för rättsinformatik.

Registreringen av deltagare börjar kl. 09.00.

Detaljerna i program­met kommer att meddelas senare.Glöm ej se seminariet på webbTV - se nyhetsidan

Program & dokumentation

 

PROGRAMPUNKT

TALARE

REGISTRERING OCH KAFFE

Seminariets  bakgrund

Professorn Peter Seipel

Rätt rättsinformation för riksdagen

Bengt Eriksson

Den norska situationen  - Lovdatas erfarenheter och  inriktning

Direktören Trygve Harvold, Lovdata

FÖRFRISKNINGAR

Rättsinformation, metadata och standarder för informations-hantering

Professorn Cecilia Magnusson Sjöberg

Marknadens syn

 

Lars Klasén, Sema InfoData AB

Magnus Svernlöv, Notisum AB

LUNCHPAUS

Advokatsynpunkter

Patrik ben Salem, Mannheimer  Swartling Advokatbyrå

Kommunernas synpunkter

Förbundsjuristen Staffan Wikell,  Svenska Kommunförbundet

Allmänhetens synpunkter

Journalisten Anders R Olsson

KAFFEPAUS

Diskussionsinledning - Diskussion och summering
Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietGratiserbjudanden & IT
Regulation Management - Nya verktyg för lagstiftare och andra regelskapare
Ensamrätter i ny miljö - tre seminarier
Den nya marknaden - seminarium I
Behandling av personuppgifter ....
Rättsinformation & IT 2002
Law and Information Technology. Swedish Views< < Tillbaka