Det IT-rättsliga observatoriet

IT-rätt / Det här har observatoriet gjort / Ensamrätter i ny miljö - tre seminarier / Företagshemligheter
2004-04-07

Utkast till promemoria om Företagshemligheter

Länk till promemorian

Promemorian beskriver olika problem med regleringen av skydd för företagshemligheter,som kan tänkas bli betydelsefulla i den digitala miljön och som närmare förtjänar att diskuteras och eventuellt utredas.
PM:an är författad av Fredrik Jonasson

Diskussionsfrågor

Är det med hänsyn till det ökade flödet av information över huvud taget praktiskt möjligt att skydda företagshemligheter idag? Finns det någon lösning på det förhållandet att information synes få ett allt större värde samtidigt som den flyter alltmer fritt?

Bör vi överhuvudtaget skydda företagshemlig information? Görs inte detta bättre genom avtal, som kan anpassas till såväl teknisk utveckling i allmänhet som den enskilda situationen?

Är den definition av kravet på hemlighållande som tillämpas i Sverige lämplig?

Är den avvägning som görs mellan anställdas kunskap och företagens kunskap i Sverige lämplig?

 

» Länk till promemorian


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietFöretagshemligheter
Upphovsrätt - Nya distributionsformer?
Open source
Något om patenterbarhet av datorprogram ...
Tekniska skyddsåtgärder< < Tillbaka