Det IT-rättsliga observatoriet

IT-rätt / Det här har observatoriet gjort / Ensamrätter i ny miljö - tre seminarier / Upphovsrätt - Nya distributionsformer?
2004-04-07

Nicklas Lundblad - Upphovsrätt - Nya distributionsformer?

Länk till PM

Temat för promemorian är ensamrätter i nya miljöer, särskilt med fokus på distributionsformer som peer-to-peer, format och tekniska skyddsåtgärder. I några korta avsnitt belyses fem fundamentala motiv som rör relationen mellan ensamrätterna och de nya miljöerna. Syftet har varit att ge en översiktlig framställning av några förändringslinjer snarare än att försöka teckna en heltäckande bild av den massiva forskning om upphovsrätt och Internet som idag finns.

Diskussionsfrågor

1) Har upphovsrättens begrepp vidgats under 1900-talet? Hur? Är detta en utveckling som är naturlig eller som borde underkastas lagstiftarens granskning?
2) Är upphovsrätten teknikoberoende?
3) Framstegsdoktrinen i upphovsrätten är oklar. Hur kan vi försäkra oss om att upphovsrätten fostrar framsteg och att dessa framsteg verkligen är värdefulla? Vilka framsteg vill vi fostra och vilka krav ställer detta på upphovsrätten?
4) Hur säkerställer vi att upphovsrätt, informationsflöde/frihet och integritet balanseras på ett bra sätt? Vad betyder ett bra sätt här?


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietFöretagshemligheter
Upphovsrätt - Nya distributionsformer?
Open source
Något om patenterbarhet av datorprogram ...
Tekniska skyddsåtgärder< < Tillbaka