Breddtjänster - ett nytt skede i IT-politiken

Breddtjänster / Detta har vi gjort / Kortare referat från workshop om Tjänstedesign 5 mars 2003
2004-04-07

Tjänstedesign – en nödvändighet om IT-satsningarna skall ge nytta!

Den 5 mars höll IT-kommissionen i en workshop och startkonferens för att främja ”Tjänstedesign”. Workshopen var ett initiativ för att sammanföra goda krafter för att höja kvalitet, kapacitet och metodutveckling för tjänstedesign. Dagen var uppdelad i presentationer från Näringsdepartementet, IT-kommissionen, Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID) och Vinnova, och i gruppdiskussioner. Presentationerna finns redan på IT-kommissionens hemsida.

Den första gruppdiskussionen behandlade aktörsroller och identiteter i ett designsamarbete. Den andra gruppdiskussionen behandlade den framtida visionen samt om hur en bra tradition för tjänstedesign kan byggas upp. Deltagarna var 90 stycken till antalet och kom från det privata näringslivet, den offentliga sektorn och akademin.

Workshopen visade klart att det finns ett intresse av att göra något samt en gemensam insikt om att vi inte har råd att inte göra något. Några återkommande slutsatser och konstateranden i de olika diskussioner som fördes var:
· Vi vet för lite om hur tjänster, och framförallt digitala tjänster, skall utformas för att vara användarvänliga och till nytta för såväl individer, företag och samhället som helhet.
· Nytta för vem? Det finns ett flertal intressenter (exempelvis användarna och leverantörerna) vars intresseområden inte alltid sammanfaller. Hitta de gemensamma intressena.
· Komplexitet och tvärvetenskap. Det finns ett behov av att se helheten för att få fram nytta, men de som deltar aktivt i projekt är ofta de som enbart ser delar av helheten. Tjänstedesign är dessutom ett tvärvetenskapligt område där olika kompetenser måste blandas för att slutresultatet skall bli bra.
· Behov av standarder för olika aspekter av tjänster.
· Bygg inte hela tornet på en gång! En lärdom som kan dras av tidigare projekt är den nödvändiga iterativa utvecklingen och återkopplingen. Omvärlden förändras hela tiden och man måste våga och kunna göra om när det blir fel.
· Behovet av en robust beställarprocess eller processmetod som kan användas om och om igen.

En dokumentation av workshopen kommer att läggas upp inom kort på IT-kommissionens hemsida. Framöver kommer även IT-kommissionen skicka ut en inbjudan till dem som visat sig vara intresserade av ett fortsatt aktivt samarbete.

Dessutom planeras nu ett seminarium om tjänstedesign i digital miljö för en bredare publik den 12 maj 2003 i Rosenbads Konferenscenter i Stockholm.


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietDokumentation från regionala seminarier
Filmer från Offentliga rummet
Dokumentation från Workshop i Tjänstedesign den 5 mars 2003
Kortare referat från workshop om Tjänstedesign 5 mars 2003
IT-kommissionen möter riksdagens utskott


< < Tillbaka