Observatoriet för IT och tillväxt

Tillväxt / Projekt
2004-04-07

Några exempel på pågående projekt

IT och produktivitet

IT och produktivitet har utgjort något av observatoriets huvudtema under hösten 2000. Det arbetet har bla. resulterat i rapporten "Solowparadoxen eller den nya ekonomin?" Under arbetets gång har diskussionen förts med utgångspunkten att IT har skapat högre produktivitet även i klassiska produktionstunga industrier och inte bara inom IT-branschen själv, som rapporten indikerar. Det som upplevs som förvånande är att den intuitiva känsla av en ökad produktivitet som man får vid besök på olika industrier inte avspeglar sig i tillgänglig statistik. Är det så att den produktivitet som skapats i de första tillverkande stegen inte räcker till för att kompensera för olika kostnadsökningar i de efterföljande logistik, marknadsförings- och försäljningsstegen? Ett sätt att föra den diskussionen vidare kan vara att göra en enkel delstudie inom några branscher och olika upplägg till detta diskuteras för närvarande.

Högskolans anpassbarhet, "Responsiveness"

När utvecklingen är snabb ställs det höga krav på utbildningsinstitutionernas förmåga att reagera snabbt och skapa utbildningar inom de nya framväxande disciplinerna. Klassiska exempel på högskolors förmåga till ”responsiveness” är när MIT startade upp elektroingenjörskurser nästan samtidigt som de första delarna av New York elektrifierades i början av seklet. Ett annat sådant exempel kommer från Stanford University som mycket snabbt hyrde in experter från den nystartade datachip-industrin och med hjälp av dessa startade upp kurser. Stanford kom därigenom mycket tidigt att ligga i fronten på detta nya område vilket ökade attraktionskraften och skapade en god utvecklingsspiral. De beskrivna exemplen visar på en extrem anpassbarhet som normalt sett står i konflikt med högskolors traditionella sätt att bygga upp sina forsknings- och undervisnings resurser. En större ”responsiveness” kommer att bli allt mer viktigt för att behålla en konkurrenskraftig högskola i framtidens utvecklingsintensiva och globaliserade utbildningsvärld. På basis av sammanställningen från IT-kommissionens seminarium (med bla. Tomas Östros, Nathan Rosenberg, Hans Wigzell, Sigbrit Franke, Sverker Sörlin, Håkan Ericsson och Olle Edqvist), planeras, en hearing med företrädare för departement, universitetsledningar, företag och forskningen.

Nya tjänster på nätet

Nya tjänster för bredband och mobilt Internet, ett högaktuellt ämnesområde som egentligen spänner över flera av IT-kommissionens observatorier. Ett första steg i den riktningen togs redan under hösten 2000 med Mobile Vision projektet tillsammans med Tekniska Attachérna, kompletterat med IT-kommisisonens besök i Japan. En fortsättning på det kommer nu den 3 april med seminarium och Workshop på temat Utveckling av Mobila tjänster i Japan - Sverige.


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietFakta
Medlemmar
Publicerat

Projekt
Nyhetssidan
< < Tillbaka