Observatoriet för IT och tillväxt

Tillväxt / Fakta
2004-04-07

Arbetsområdet och Inriktning

Vi lever i en brytningstid, i gränslandet mellan industrisamhället, med dess företag, värderingar och sedan lång tid inarbetade kringstrukturer, och ett nytt framväxande kunskaps- och tjänstesamhälle. Internet och en säker elektronisk kommunikation, kommer att påverka såväl existerande industriella strukturer som den nya framväxande kunskapsindustrin. Uppdraget för observatoriet för IT och tillväxt är att belysa den moderna informations- och kommunikationsteknologins (ICT) betydelse för framväxten av en ekonomi som alltmer grundas på uppbyggnad och förädling av kunskap och kompetens och för förändringar av den etablerade industrin.

Observatoriet skall synliggöra och beskriva nya förutsättningar för tillväxt och sysselsättning som skapas i denna brytningstid. En huvudfrågeställning är följande: Vad är hämmande och gynnande betingelser för ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning?

ICT och dess betydelse för produktivitetsutvecklingen är ett ofta omdiskuterat område. Många hävdar att det är först nu när datorerna börjar bli integrerade i alla verksamheter som förbättringar i produktiviteten är påvisbara."Den Nya Ekonomin", börjar bli ett allt mer använt uttryck idag. Finns det en ny ekonomi och vad kännetecknar i så fall den? Är det framväxten av en ekonomi som alltmer baseras på uppbyggnad och förädling av kunskap och kompetens och där en stor del av det producerade värdet utgörs av "mjuka" produkter. Det kan t.ex. vara programvaror, systemlösningar, eller någon typ av renodlade tjänster, eller varför inte upplevelser.

Investeringarna i den här sektorn tenderar också att bli alltmer "mjuka", dvs FoU, kompetensutveckling, marknadsföring, programvaror och systemlösningar dominerar stort. Den nya kunskapsintensiva sektorn fordrar mer "hjärnkraft" än traditionell "tung produktionsutrustning". Även inom den klassiska industrin har de "mjuka" investeringarna ökat och där skapat helt nya förutsättningar för en ökad konkurrenskraft. Ny ekonomi eller inte, - den avgörande frågeställningen som följer med denna utveckling är att produktion, flöden och processer i samhället i stort kommer att bli alltmer resurssnåla och för att dra nytta av denna utveckling och skapa tillväxt för landet så måste de frigjorda resurserna successivt kunna överföras till helt nya verksamhetsområden. Möjligheterna till en ökad produktivitet förefaller stora.


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietFakta
Medlemmar
Publicerat

Projekt
Nyhetssidan
< < Tillbaka