Om IT-kommissionen

Om IT-kommissionen / ITK:s uppdrag
2004-04-07

Direktiv 1998:38, Kommissionen för analys av informationsteknikens påverkan på samhällsutvecklingen - IT-kommissionen

Beslut vid regeringssammanträde den 14 maj 1998.

Sammanfattning av uppdraget

Regeringen tillkallar en ny IT-kommission för att analysera informationsteknikens påverkan på samhällsutvecklingen. Kommissionen skall utifrån en grundlig analys synliggöra problem samt peka på framtida möjligheter inom IT-området. Kommissionen skall utifrån detta arbeta för att främja en bred användning av informationsteknik.

Genom att tillkalla en ny kommission vill regeringen markera att IT- kommissionen i fortsättningen skall arbeta under delvis ändrade former. Den nya kommissionen skall bistå regeringen i dess arbete med IT-frågor genom att ge råd och föreslå konkreta åtgärder samt medverka till att information sprids till allmänheten.

För att kommissionen skall få goda förutsättningar att bedriva ett långsiktigt arbete, får den ett uppdrag som sträcker sig över en femårsperiod. Den snabba utvecklingen på området gör att kommissionen måste klara av att ändra inriktning och arbetsformer över den tid som uppdraget löper. Därför skall kommissionen årligen utarbeta en verksamhetsplan i samråd med regeringen. Utöver detta skall kommissionen regelbundet samråda med regeringen under verksamhetsåret. Vidare skall kommissionens sekretariat kunna ge stöd åt och samverka med 2000-delegationen och andra arbetsgrupper verksamma inom IT-området.

Bakgrund Regeringen tillkallade våren 1994 en kommission för att främja en bred användning av informationsteknik i Sverige. Kommissionen presenterade betänkandet "Vingar åt människans förmåga" (SOU 1994:118), vars rekommendationer delvis överlämnades till Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Denna stiftelse tillkom genom ett riksdagsbeslut år 1994 (prop. 1993/94:177, bet. 1993/94:UbU12, rskr. 1993/94:399) och har bl.a. till uppgift att finansiera satsningar som främjar IT-användningen.

I januari 1995 tillkallades en ny IT-kommission (SB 1995:01) med samma huvudsyfte som den tidigare men med en annan sammansättning och ett tydligare definierat uppdrag (dir. 1995:1). IT-kommissionen skulle vara rådgivande till regeringen i övergripande och strategiska frågor på IT- området. Kommissionen skulle även vara pådrivande och kunskapsspridande, följa nätverksutbyggnaden, vara pådrivande för offentlig sektor och bidra till att lösa rättsliga frågor. Vidare skulle kommissionen belysa IT-användningens konsekvenser för samhällsutvecklingen och särskilt för kultur- och medieutvecklingen. Kommissionen skulle också följa den internationella utvecklingen på området.

IT-kommissionen skulle enligt sina direktiv lämna förslag till åtgärder som främjar användningen av informationsteknik med särskild inriktning på företagande, arbetsliv, utbildning och kompetensutveckling. Kommissionen lämnade ett delbetänkande i juni 1995 (IT-kommissionens arbetsprogram 1995-96, SOU 1995:86). I arbetsprogrammet anges ett antal prioriterade arbetsområden: utbildning, kunskap, kultur och media, rättsliga frågor, företag och förvaltning, tillverkare och användare, arbetsliv och arbetsorganisation samt konsekvensanalyser. Ytterligare områden som innefattades i kommissionens uppdrag var kvinnors användning av informationsteknik, hälso- och sjukvårdens IT-användning samt miljö och informationsteknik. Jämställdhetsaspekten skulle beaktas inom samtliga områden.

IT-kommissionen fick sitt uppdrag förnyat och förlängt i juni 1996 (dir. 1996:46). I de nya direktiven ingick delvis nya uppgifter som bl.a. följde av regeringens proposition 1995/96:125 om åtgärder för att bredda och utveckla användningen av informationsteknik (IT-propositionen). Arbetet skulle inriktas på att ge förslag till konkreta åtgärder för att skapa tillväxt och sysselsättning med hjälp av informationsteknik, samt öka tillgängligheten till informationsteknik. Kommissionen skulle också analysera konsekvenser av och framtidsscenarion för IT-användningen. I november 1996 beslöt IT-kommissionen att inrätta ett IT-rättsligt observatorium i enlighet med de riktlinjer som återfinns i IT- propositionen. Observatoriet bistår IT-kommissionen i dess arbete att följa den rättsliga utvecklingen inom ramen för kommissionens prioriterade områden och tar självständigt fram underlag för kommissionens råd till regeringen i rättsliga frågor. Kommissionen har överlämnat ett antal utredningsrapporter och skrivelser till regeringen. Den 31 maj 1998 lämnar den nuvarande kommissionen sitt slutbetänkande till regeringen.

I januari 1995 tillkallades även Ungdomens IT-råd (dir. 1995:02) vars uppgift var att fokusera på skolan och på ungdomars möjligheter att använda informationsteknik. Rådet redovisade i ett delbetänkande i mars 1996 exempel på bra IT-användning bland barn och ungdomar (Möss och människor, SOU 1996:32). I samband med att Ungdomens IT-råd lämnade sitt slutbetänkande, Mega-Byte (SOU 1996:181), förlängdes uppdraget ytterligare ett år (dir. 1996:105). Slutbetänkandet Mega-Byte följdes i december 1997 av ytterligare ett betänkande Nyckeln till Mega-Bytet (SOU 1997:185) där de förslag som lämnades i Mega-Byte konkretiserades. Regeringen avser att under våren 1998 ge Ungdomsstyrelsen i uppdrag att vidareutveckla vissa av Ungdomens IT-råds förslag.Uppdraget

Den nuvarande IT-kommissionens uppdrag löper ut den 31 maj 2003. Regeringen finner det angeläget att utvecklingen inom IT-området även fortsättningsvis ges särskild uppmärksamhet. Tidigare IT-kommissioner har under åren behandlat en lång rad frågor och områden för att belysa de stora samhällsförändringar som informationstekniken givit upphov till. Samtidigt har dessa frågor blivit av stor vikt för många inom näringslivet och offentlig verksamhet. Mot denna bakgrund bör den nya IT-kommissionen grundligare analysera informationsteknikens förutsättningar och möjligheter för samhällsutvecklingen.

Kommissionen skall vara framåtblickande och aktualisera nya frågeställningar. Kommissionen skall utarbeta analyser i syfte att belysa vilka möjligheter och eventuella problem som utnyttjandet av informationsteknik kan innebära ute i samhället. Kommissionen skall ge förslag till konkreta åtgärder hur informationstekniken kan användas för att öka tillväxten och sysselsättningen samt föreslå hur tekniken kan göras mer tillgänglig. Kommissionen skall vidare hålla sig orienterad om utvecklingen internationellt.

IT-kommissionen skall bistå regeringen med att fullgöra sin roll i IT-utvecklingen. Detta innebär bl.a. att kommissionen skall ta initiativ till nya utvecklingsinsatser, styra och samordna det utvecklingsarbete som pågår inom olika organ och se till att kunskapen om informationsteknik sprids inom alla delar av samhället.

IT-kommissionen skall vara rådgivande till regeringen i övergripande och strategiska frågor på IT-området. Härvid skall IT-kommissionen uppmärksamma nya utvecklingstendenser samt fästa regeringens uppmärksamhet på områden där insatserna är otillräckliga eller strävar åt olika håll.

Kommissionen skall bevaka olika samhällsområden och föreslå hur användningen av informationsteknik skall kunna främjas hos olika delar av befolkningen såsom invandrar- och ungdomsgrupper.

Områdena datateknik, telekommunikation och media tenderar allt mer att sammanfalla. Detta leder under de närmaste åren sannolikt till en uppkomst av nya tjänster och ändrade förutsättningar för befintliga tjänster, vilket i sin tur kan föranleda krav på att lagstiftningen ändras. En särskild utredare (Ku 1997:05) har tillkallats för att utreda en samordning av lagstiftningen för radio, TV och televerksamhet. Uppdraget skall redovisas senast den 31 oktober 1998. Kommissionen skall identifiera och föreslå ytterligare områden som bör bli föremål för framtida utredning och där det kan komma att krävas en beredskap från samhällets sida.Arbetsformer och tidsplan

Verksamhetsplan

Med hänsyn till att utvecklingen är svår att förutse kan en detaljerad prioritering av IT-kommissionens arbete inte läggas fast för kommissionens hela uppdragsperiod. Detta skall i stället ske genom att kommissionen varje år, i samråd med regeringen, fastställer en verksamhetsplan där förslag till prioriterade arbetsuppgifter lämnas. För att åstadkomma följsamhet över tiden skall kommissionen kontinuerligt, i samråd med regeringen, se över vilka delar av uppdraget som bör ges särskild prioritet, vilka nya projekt som bör initieras samt diskutera behovet av åtgärder under löpande verksamhetsår.

Nätverk

Den nuvarande IT-kommissionen arbetar bl.a. genom olika nätverk såsom det IT-rättsliga observatoriet. Detta arbetssätt har visat sig effektivt när det gäller att knyta till sig bred kompetens inom olika områden och förankra de analyser som görs. Den nya IT-kommissionen skall därför arbeta på samma sätt men vara flexibel vad avser sammansättningen och inriktningen på de olika nätverken. Utvecklingen på IT-området och nya problemområden kan skapa behov av nya grupperingar alternativt göra grupperingar inaktuella.

Rapportering

Mot bakgrund av den långa tid som uppdraget varar skall kommissionen, vid sidan av de rapporter om olika specialfrågor som under hand presenteras, årligen senast den 31 maj lämna en lägesrapport till regeringen. Denna bör vara kopplad till de prioriterade områden som fastställts i verksamhetsplanen. Senast den 30 maj år 2003 skall kommissionen lämna en slutrapport till regeringen.

För arbetet gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare att redovisa regionalpolitiska konsekvenser (dir. 1992:50), att pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23), att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124) samt att redovisa konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet (dir. 1996:49).Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietLedamöter
ITK:s uppdrag
Arbetsformer
Sammanträden
Sekretariat
Historik
Verksamhetsplan
Protokoll


< < Tillbaka