Om IT-kommissionen

Om IT-kommissionen / Historik
2004-04-07
IT-kommissionen 1994-1998

Den första IT-kommissionen tillkallades den 17 mars 1994 av den borgerliga regeringen med dåvarande statsminister Carl Bildt som ordförande. Syftet med kommissionens arbete var att främja en bred användning av informationsteknik. Arbetet resulterade bland annat i betänkandet "Informationsteknologin - Vingar åt människans förmåga" (SOU 1994:18), en vision om Sverige och det framtida informationssamhället. Rekommendationer från detta betänkande överlämnades bland annat till Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling som har till uppgift att finansiera satsningar som främjar användningen av informationsteknik.

I och med regeringsskiftet 1994 tillkallades den 19 januari 1995 den andra IT-kommissionen med en annan sammansättning och ett tydligare definierat uppdrag. Samordningsminister Jan Nygren blev ordförande. Enligt regeringens direktiv (Dir. 1995:01) skulle den andra IT-kommissionen vara rådgivande i övergripande och strategiska frågor samt pådrivande,kunskapsspridande och framåt- blickande inom IT-området. En stor del av arbetet bestod nu i att sätta upp riktlinjer för en handlingsplan och börja genomföra den. Stora delar av den IT-proposition(Prop. 1995/96:125) som riksdagen antog den 4 juni 1996 bygger på överväganden och förslag från den andra IT-kommissionen.

Regeringsombildningen i mars 1996 resulterade i en tredje IT-kommission. Ny ordförande blev kommunikationsminister Ines Uusmann. Den 6 juni 1996 beslutade regeringen om förändrade och delvis nya direktiv för IT-kommissionen (Dir 1996:46) Huvuduppgiften från det tidigare direktivet låg fast. Vissa uppgifter i tilläggsdirektivet tillkom som en följd av IT-propositionen, exempelvis att ta initiativ till ett IT-rättsligt observatorium, men framför allt koncentrerades kommissionens arbete till tre centrala frågor:

  • Hur användningen av informationsteknik kan bidra till att öka tillväxt och sysselsättning
  • Hur tillgängligheten till IT kan öka, oberoende av bostadsort, kön, utbildning och ålder
  • Hur scenariot för framtiden kan se ut, vilka IT-användningens konsekvenser blir och vilka strategiska beslut som bör fattas.

Förordnandet för den tredje IT-kommissionen gick ut den 31 maj 1998 och kommissionen summerade sitt arbete i form av betänkandet "Nya tider, nya förutsättningar..." (SOU 1998:65).

En fjärde IT-kommission tillkallades enligt ett regeringsbeslut från den 14 maj 1998. Nya ledamöter utsågs och kommissionen fick även nya direktiv (Dir. 1998:38) samt ett långsiktigt uppdrag på fem år. Enligt de nya direktiven är kommissionens huvuduppgift att analysera informationsteknikens påverkan på samhälls- utvecklingen, samtidigt kvarstår målet att främja en bred användning av informationsteknik. Kommissionen skall även medverka till att information sprids till allmänheten.

Regeringsombildningen i oktober 1998 resulterade i att IT-kommissionen fick en ny ordförande i näringsminister Björn Rosengren.
Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietLedamöter
ITK:s uppdrag
Arbetsformer
Sammanträden
Sekretariat
Historik
Verksamhetsplan
Protokoll


< < Tillbaka