Observatoriet för informationssäkerhet

Säkerhet / Fakta
2004-04-07

Arbetsområde och inriktning

Observatoriet bedriver på IT-kommissionens upp-drag arbete inom området informationssäkerhet och har till uppgift att konkret bidra till att för-verkliga regeringens mål om att Sverige som första land blir ett informationssamhälle för alla, där tilliten till IT, kompetensen att an-vända IT samt tillgängligheten till informations-samhällets tjänster tillhör de prioriterade upp-gifterna för staten. Informationstekniken är ett medel för ökad frihet, delaktighet och rättvisa, men det ställer stora krav på hög säkerhet och integritet för alla typer av användare.

Observatoriets uppgift är att belysa behovet av säkerhetsarbete ur ett nationellt perspektiv. Regler och system på IT-området måste vara sådana att de skapar förtroende hos användarna genom att vara säkra, förutsägbara, teknikneutrala, inter-nationella samt skyddar individens integritet.

Observatoriets arbete syftar till att "rita upp" ett IT-anpassat Sverige och i detta urskilja hot och risker, analysera och föreslå säkerhets-åtgärder samt identifiera problemägare vad gäller informationssäkerhet.

Observatoriet för informationssäkerhet har för avsikt att formulera anvisningar för sådant som ökar Internets säkerhet och som bidrar till att förbättra prestanda och kvalitet.


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietFakta
Medlemmar
Publicerat

Projekt
Seminarier
Länkar
Nyhetssidan
< < Tillbaka