Observatoriet för IT, demokrati och medborgarskap

Demokrati / Projekt
2004-04-07

Demokratiobservatoriets projekt

Nedan följer projekt som Observatoriet arbetar med.

Äldre och IT

IT-kommissionen har av Socialdepartementet givits i uppdrag att inventera kunskapsläget inom området Äldre och IT. I uppdraget ligger att identifiera potentiella risker som lågt IT-användande hos äldre kan medföra inom de närmaste 10-20 åren vad avser minskade möjligheter att ta en aktiv del i samhällslivet. Projektet löper fram till slutet av januari 2002. Materialet kommer att ligga till grund för det vidare arbetet med frågorna inom Regeringskansliet.

SOU-rapport beräknas bli klar i slutet av februari 2002
Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietSocial ekonomi< < Tillbaka