Vad är IT-kommissionen?
Analysera, främja och informera »

Historik: 1994 - Den första IT-kommissionen »

Historik: 1995 - Den andra IT-kommissionen »

Historik: 1996 - Den tredje IT-kommissionen »

Analysera, främja och informera

Analysera, främja och informera

Regeringens IT-kommission är en grupp experter och sakkunniga tillsatta med uppdrag att:

 • analysera hur IT påverkar samhället
 • främja en bred användning av IT
 • se till att information sprids till allmänheten

Kommissionen består för närvarande av sju ledamöter, samt ett sekretariat på åtta personer. Verksamheten är uppdelad på sex informella arbetsgrupper, så kallade observatorier, som studerar varsitt prioriterat och IT-relaterat ämnesområde:

 • infrastruktur - hur målet om tillgång till en väl utbyggd bredbandig digital infrastruktur till alla i hela landet långsiktigt ska planeras och uppfyllas
 • tillväxt - hur den nya tekniken kan utnyttjas för att uppnå ökad tillväxt och livskvalitet, hur IT bidrar till produktivitetsutvecklingen i ekonomin.
 • informationssäkerhet - att urskilja hot och risker, analysera och föreslå åtgärder för säker kommunikation, inte minst som en följd av infrastrukturutbyggnaden
 • juridik - hur IT påverkar olika rättsområden och vilka förändringar och moderniseringar av lagstiftningen som behövs
 • demokrati och medborgarskap - hur ny teknik kan användas för att stärka demokratin, effektivisera den offentliga servicen och öka medborgarnas delaktighet
 • lärande, kunskap och kompetens - hur alla medborgare ska kunna delta i kunskapssamhället, få tillgång till ny kunskap och möjligheter att utveckla lärandet med hjälp av IT.

Av dessa är det alltså infrastrukturobservatoriet, officiellt kallat "Observatoriet för IT-infrastrukturfrågor", som utarbetat visionen om ett fibernät över hela Sverige. Självklart har observatorierna ett nära samarbete med varandra.

1994 - Den första IT-kommissionen

Den första IT-kommissionen tillsattes i mars 1994 av dåvarande statsministern Carl Bildt. I och med valet september 1994 och maktskiftet upplöstes kommissionen.

Den första IT-kommissionen såg till att IT-frågorna kom upp på dagordningen och presenterade i sin enda rapport ”Vingar åt människans förmåga” visioner för det kommande IT-samhället. Rapporten pekade ut områden där IT kan skapa nya möjligheter, till exempel inom utbildning och skola. Ett konkret resultat av den första kommissionens arbete var förslaget att bilda Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling (KK-stiftelsen).

1995 - Den andra IT-kommissionen

och med regeringsskiftet i januari 1995 uppstod IT-kommission nummer två och med den en något reviderad målsättning. Syftet var nu att ge regeringen råd i strategiska IT-frågor samt att i allmänhet sprida kunskap och blicka mot framtiden.

Den andra kommissionen arbetade också mycket för att engagera samtliga departement i arbetet med IT-frågorna. Stora delar av den IT-proposition som antogs i juni 1996 byggde på den andra IT-kommissionens arbete, som framför allt fokuserades på utbildning, rättsliga frågor, samhällets informationsförsörjning och åtgärder för att bredda och öka användningen av IT. Dessa frågor blev också prioriterade i propositionen.

1996 - Den tredje IT-kommissionen

När regeringen ombildades i mars 1996 tillsattes även en ny och tredje IT-kommission.

Tre månader senare förändrades också direktiven så att arbetet koncentrerades till:

 • hur IT kan bidra till ökad tillväxt och sysselsättning
 • att öka tillgängligheten till IT för alla, oberoende av bostadsort, kön, utbildning och ålder
 • hur IT kommer att integreras i samhället och vad det innebär

Den tredje IT-kommissionen fortsatte och utvecklade samarbetet med de olika departementen, vilket resulterade i ett mycket brett arbetsfält. En stor del av kommissionens arbete koncentrerades på att öka samhällets medvetenhet om omställningsarbetet för år 2000. Under kommissionens arbetstid grundades också det IT-rättsliga observatoriet. Den tredje kommissionens slutrapport heter "Nya tider, nya förutsättningar" (SOU 1998:65).